[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp Quang Minh đến đời sống, việc làm của người dân ở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp Quang Minh đến đời sống, việc làm của người dân ở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1:TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
1.1.1. Khái quát về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng
1.1.3. Các văn bản pháp quy của Nhà nước về thu hồi đất, bồi thường và tái định cư
1.2. Khái quát khu công nghiệp (KCN)
1.2.1. Các khái niệm về KCN
1.2.2. Xây dựng KCN tập trung
1.2.3. Những tác động của việc xây dựng các KCN
1.3. Tình hình xây dựng các KCN trên thế giới và Việt Nam
1.3.1. Tình hình xây dựng các KCN trên thế giới
1.3.2. Tình hình thu hồi đất xây dựng các KCN, đô thị hóa ở Việt Nam hiện nay
1.4. Kinh nghiệm các nước trên thế giới về giải quyết việc làm cho người dân khi bị thu hồi đất
1.4.1. Kinh nghiệm ở Thái Lan
1.4.2. Kinh nghiệm ở Đài Loan
1.4.3. Kinh nghiệm ở Trung Quốc
1.4.4. Kinh nghiệm cho Việt Nam
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, phạm vi, địa bàn và thời gian nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Mê Linh
2.2.2. Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất để thực hiện các dự án tại khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh huyện Mê Linh thành phố Hà Nội
2.2.3. Ảnh hưởng của công tác thu hồi đất đến đời sống, việc làm của người dân tại khu vực nghiên cứu
2.2.4. Một số tồn tại và giải pháp thực hiện
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp điều tra
2.3.2. Phương pháp thống kê, so sánh
2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu
2.3.4. Phương pháp chuyên gia
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Mê Linh
3.1.1.Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội
3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Mê Linh
3.2. Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất để thực hiện các dự án tại khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh huyện Mê Linh thành phố Hà Nội
3.2.1. Khái quát về Khu công nghiệp Quang Minh
3.2.2. Chính sách bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án
3.2.3. Đánh giá chung
3.3. Ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống, việc làm của người dân tại khu vực nghiên cứu
3.3.1. Ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống người dân
3.3.2. Tình hình thu nhập của các hộ dân
3.3.3. Sự thay đổi về lao động, việc làm của người dân
3.3.4. Sự thay đổi ngành nghề của các hộ sau khi thu hồi đất
3.4. Một số tồn tại và giải pháp thực hiện
3.4.1. Một số tồn tại
3.4.2. Giải pháp thực hiện
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan