[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bài toán biên cho phương trình Elliptic tuyến tính cấp hai


[/kythuat]
[tomtat]
Bài toán biên cho phương trình Elliptic tuyến tính cấp hai
MỤC LỤC
Chương 1: KHÔNG GIAN SOBOLEV
Chương 2: NGHIỆM SUY RỘNG CỦA PHƯƠNG TRÌNH ELIPTIC TUYẾN TÍNH CẤP HAI
2.1. Khái niệm suy rộng
2.2. Bất đẳng thức cơ bản thứ nhất
2.3. bất đẳng thức cơ bản thứ hai
2.4. Tính giải được bài toán biên Dirichlet
2.5. Tính trơn nghiệm suy rộng của phương trình Eliptic tuyến tính cấp hai
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan