[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần Tư Vấn kiểm định xây dưng Miền Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần Tư Vấn kiểm định xây dưng Miền Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC
KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
1.1 Khái niệm, chức năng và vai trò của tiền lương:
1.1.1 Khái niệm về tiền lương
1.1.2 Chức năng của tiền lương
1.1.3 Vai trò, nhiệm vụ của hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1.1.3.1 Vai trò của tiền lương
1.1.3.2 Nhiệm vụ tiền lương
1.1.4 Các nguyên tắc trả lương
1.2 Nội dung quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương
1.2.1 Nội dung quỹ tiền lương
1.2.2 Nội dung các khoản nộp theo lương
1.3 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1.3.1 Nguyên tắc kế toán tiền lương và các hình thức trả lương
1.3.1.1 Nguyên tắc kế toán
1.3.1.2 Trình tự luân chuyển chứng từ
1.3.1.3 Các hình thức trả lương
1.3.1.3.1 Hình thức trả lương theo thời gian
1.3.1.3.2 Hình thức trả lương theo khoán
1.3.1.3.3 Hình thức trả lương ngoài giờ
1.3.1.3.4 Hình thức trả lương thời vụ
1.3.2 Tài khoản sử dụng .
1.3.2.1 Tài khoản tiền lương
1.3.2.2 Tài khoản các khoản trích theo lương
1.3.3 Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
1.4 Kế toán trợ cấp bảo hiểm xã hội
1.4.1 Trình tự, thủ tục thanh toán
1.4.2 Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG MIỀN NAM
2.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Lĩnh vực hoạt động..
2.2 Tổ chức bộ máy quản lý và chức năng nhiệm vụ
2.2.1 Sơ đồ tổ chức hoạt động của công ty
2.2.2 Chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý
2.3 Tổ chức kế toán
2.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán
2.3.2 Chính sách, hình thức tổ chức kế toán của công ty
2.3.3 Các nguyên tắc kế toán
2.4 Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Miền Nam
2.4.1 Đặc điểm lao động tại công ty
2.4.1.1 Tình hình lao động
2.4.1.2 Hạch toán số lượng và thời gian sử dụng lao động
2.4.1.3 Hạch toán kết quả lao động
2.4.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
2.4.2.1 Nguyên tắc kế toán
2.4.2.2 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.4.2.3 Các hình thức trả lương
2.4.2.4 Tài khoản sử dụng
2.4.2.5 Quy trình ghi sổ và các phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
2.4.3 Kế toán trợ cấp bảo hiểm xã hội
2.4.3.1 Trình tự, thủ tục thanh toán
2.4.3.2 Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
CHƯƠNG III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY
3.1 Nhận xét, đánh giá về công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
3.1.1 Nhận xét hoạt động toàn công ty nói chung
3.1.2 Nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
3.1.2.1 Ưu điểm
3.1.2.2 Nhược điểm
3.1.2.3 Nguyên nhân nhược điểm
3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Miền Nam
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan