[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Komega Sports VN


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Komega Sports VN
MỤC LUC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN “ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG”.
1.1. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1.1.1.Khái niệm
1.1.2. Ý nghĩa về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1.1.3. Nhiệm vụ về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1.1.4. Yêu cầu quản lý
1.2. Phân loại tiền lương và các phương pháp tính lương
1.2.1. Phân loại tiền lương
1.2.1.1. Phân loại theo tính chất lương
1.2.1.2. Phân loại theo chức năng tiền lương.
1.2.1.3. Phân loại theo đối tượng được trả
1.2.1.4. Phân loại theo hình thức trả lương
1.2.1.5. Những cơ sở pháp lí của việc quản lí tiền lương trong doanh nghiệp
1.2.2. Các phương pháp tính tiền lương
1.2.2.1. Phương pháp tính tiền lương theo thời gian
1.2.2.2. Phương pháp tính tiền lương theo sản phẩm
1.2.3. Cách tính tiền lương trong một số trường hợp đặt biệt
1.2.3.1. Trường hợp công nhân làm thêm giờ
1.2.3.2. Trường hợp làm vào ban đêm
1.3. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
1.3.1. Quỹ tiền lương
1.3.2. Quỹ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
1.3.2.1. Quỹ bảo hiểm xã hội.
1.3.2.2. Quỹ bảo hiểm y tế
1.3.2.3. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
1.3.2.4. Kinh phí công đoàn.
1.4. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1.4.1. Chứng từ và sổ sách sử dụng
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Quy trình tính và thanh toán tiền lương
1.4.4. Phương pháp hạch toán
1.4.4.1. Hạch toán tổng hợp tiền lương
1.4.4.2. Hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lương
1.4.5. Phương pháp hạch toán các trường hợp đặc biệt
1.4.5.1. Phương pháp hạch toán kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất
1.4.5.2. Phương pháp hạch toán kế toán tiền thưởng trả cho công nhân viên
1.4.5.3. Phương pháp hạch toán trường hợp trả lương hoặc thưởng cho công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp bằng sản phẩm, hàng hoá
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH KOMEGA SPORTS VN
2.1. Tổng quan về công ty TNHH TNHH KOMEGA SPORTS VN
2.1.1. Giới thiệu sơ lược về công ty TNHH KOMEGA SPORTS VN
2.1.2. Lịch sử hình thành
2.1.2.1. Quá trình thành lập
2.1.2.2. Mục đích thành lập doanh nghiệp
2.2. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm kinh doanh của đơn vị
2.2.1. Chức năng và nhiệm vụ
2.2.2. Đăc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
2.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý
2.3.2. Chức năng từng bộ phận
2.4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH SX & TM Cát Thái
2.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty
2.4.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
2.4.3. Chính sách kế toán
2.4.4. Hệ thống tài khoản sử dụng
2.4.5. Hình thức kế toán
2.4.6. Kết quả hoạt động của công ty
2.4.7. Hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp
2.5. Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH KOMEGA SPORTS VN
2.5.1. Sơ lược về công tác kế toán tiền lương tại công ty TNHH KOMEGA SPORTS VN
2.5.1.1. Phân loại lao động trong công ty
2.5.1.2. Tình hình nhân sự hiện nay
2.3.1.3. Hình thức trả lương tại công ty
2.5.2. Phương pháp tính lương
2.5.2.1. Phương pháp tính lương cho bộ phận quản lý văn phòng
2.5.2.2. Phương pháp tính lương cho bộ phận bán hàng
2.5.2.3. Phương pháp tính lương cho bộ phận quản lý phân xưởng
2.5.2.4. Phương pháp tính lương cho bộ phận trực tiếp sản xuất
2.5.3. Cách tính các khoản trích theo lương
2.5.3.1. Cách tính các khoản trích theo lương khấu trừ vào lương
2.5.3.2. Cách tính các khoản trích theo lương tính vào chi phí
2.6. Thực trạng hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương tháng 3/2014
2.6.1. Chứng từ sổ sách sử dụng
2.6.2. Tình hình tiền lương và các khoản trích theo lương trong tháng 9/2011 của công ty TNHH SX & TM Cát Thái
2.6.3. Phương pháp hạch toán kế toán tiền lương
2.6.3.1. Chứng từ sử dụng
2.6.3.2. Quy trình luân chuyển chứng từ
2.6.3.3. Tài khoản sử dụng.
2.6.3.4. Phương pháp hạch toán
2.6.3.5. Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng ở công ty
2.6.4. Phương pháp hạch toán các khoản trích theo lương
2.6.4.1. Chứng từ kế toán sử dụng
2.6.4.2. Quy trình luân chuyên chứng từ
2.6.4.3. Tài khoản sử dụng
2.6.4.4. Phương pháp hạch toán các khoản trích theo lương
2.6.4.5. Hệ thống sổ sách áp dụng ở công ty
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH KOMEGA SPORTS VN
3.1. Nhận xét về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH KOMEGA SPORTS VN
3.1.1. Nhận xét chung
3.1.2. Nhận xét về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH KOMEGA SPORTS VN
3.1.2.1. Ưu điểm
3.1.2.1. Nhược điểm
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan