[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần Kính Thuận Thành


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần Kính Thuận Thành
MỤC LỤC
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1. Khái niệm hàng hóa và thành phẩm
1.2. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
1.3. Kế toán doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác
1.4. Kế toán các khoản chi phí phát sinh trong quá trình bán hàng
1.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.6. Lợi nhuận chưa phân phối
Chương II: KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH THUẬN THÀNH
2.1. Giới thiệu chung về công ty
2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Kính Thuận Thành
Chương III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH THUẬN THÀNH
3.1. Nhận xét chung
3.2. Kết luận
3.3. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan