[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị điện Tân Phú


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị điện Tân Phú
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
NHẬN XÉT THỰC TẬP
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu đề tài
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1 Những vấn đề chung về kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.1.1 Khái niệm về doanh thu và các loại chi phí hình thành nên KQKD
1.1.2 Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh
1.1.3 Kết quả hoạt động tài chính
1.1.4 Kết quả hoạt động khác
1.2 Kế toán các khoản doanh thu và thu nhập
1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (TK 511)
1.2.1.1 Khái niệm
1.2.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu
1.2.1.3 Chứng từ sử dụng
1.2.1.4 Sổ sách kế toán
1.2.1.5 Tài khoản sử dụng
1.2.1.6 Nguyên tắc hạch toán
1.2.1.7 Sơ đồ hạch toán
1.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính (TK 515)
1.2.2.1 Khái niệm
1.2.2.2 Chứng từ sử dụng
1.2.2.3 Sổ sách kế toán
1.2.2.4 Tài khoản sử dụng
1.2.2.5 Nguyên tắc hạch toán
1.2.2.6 Sơ đồ hạch toán
1.2.3 Kế toán thu nhập khác (TK 711)
1.2.3.1 Khái niệm
1.2.3.2 Chứng từ sử dụng
1.2.3.3 Sổ kế toán
1.2.3.4 Tài khoản sử dụng
1.2.3.5 Nguyên tắc hạch toán
1.2.3.6 Sơ đồ hạch toán
1.2.4 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.4.1 Khái niệm
1.2.4.2 Chứng từ sử dụng
1.2.4.3 Sổ sách kế toán
1.2.4.4 Tài khoản sử dụng
1.2.4.5 Nguyên tắc hạch toán
1.2.4.6 Sơ đồ hạch toán
1.3 Kế toán các khoản chi phí
1.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán (TK 632)
1.3.1.1 Khái niệm
1.3.1.2 Chứng từ sử dụng
1.3.1.3 Sổ sách kế toán
1.3.1.4 Tài khoản sử dụng
1.3.1.5 Nguyên tắc hạch toán
1.3.1.6 Sơ đồ hạch toán
1.3.2 Kế toán chi phí bán hàng (TK 641)
1.3.2.1 Khái niệm
1.3.2.2 Chứng từ sử dụng
1.3.2.3 Sổ sách kế toán
1.3.2.4 Tài khoản sử dụng
1.3.2.5 Nguyên tắc hạch toán
1.3.2.6 Sơ đồ hạch toán
1.3.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642)
1.3.3.1 Khái niệm
1.3.3.2 Chứng từ sử dụng
1.3.3.3 Sổ sách kế toán
1.3.3.4 Tài khoản sử dụng
1.3.3.5 Nguyên tắc hạch toán
1.3.3.6 Sơ đồ hạch toán
1.3.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính (TK 635)
1.3.4.1 Khái niệm
1.3.4.2 Chứng từ sử dụng
1.3.4.3 Sổ sách kế toán
1.3.4.4 Tài khoản sử dụng
1.3.4.5 Nguyên tắc hạch toán
1.3.4.6 Sơ đồ hạch toán
1.3.5 Kế toán chi phí khác (TK 811)
1.3.5.1 Khái niệm
1.3.5.2 Chứng từ sử dụng
1.3.5.3 Sổ sách kế toán
1.3.5.4 Tài khoản sử dụng
1.3.5.5 Nguyên tắc hạch toán
1.3.5.6 Sơ đồ hạch toán
1.3.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TK 821)
1.3.6.1 Khái niệm
1.3.6.2 Chứng từ sử dụng
1.3.6.3 Sổ sách kế toán
1.3.6.4 Tài khoản sử dụng
1.3.6.5 Nguyên tắc hạch toán
1.3.6.6 Sơ đồ hạch toán
1.3.7 Kế toán xác định kết quả kinh doanh (TK 911)
1.3.7.1 Khái niệm
1.3.7.2 Chứng từ sử dụng
1.3.7.3 Sổ sách kế toán
1.3.7.4 Tài khoản sử dụng
1.3.7.5 Nguyên tắc hạch toán
1.3.7.6 Sơ đồ hạch toán
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TÂN PHÚ
2.1 Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Thiết Bị Điện Tân Phú
2.1.1 Lịch sử hình thành
2.1.1.1 Giới thiệu chung về Công ty
2.1.1.2 Quá trình phát triển
2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.3 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty
2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.3.3 Hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp
2.1.3.4 Hình thức kế toán
2.1.4 Thuận lợi, khó khăn và hướng phát triển của Công ty
2.1.4.1 Thuận lợi
2.1.4.2 Khó khăn
2.1.4.3 Hướng phát triển của Công ty
2.1.5 Kết quả kinh doanh năm 2013 của Công ty
2.2 Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiết Bị Điện Tân Phú
2.2.1 Kế toán các khoản doanh thu và thu nhập
2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (TK 511)
2.2.1.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính (TK 515)
2.2.1.3 Kế toán thu nhập khác (TK 811)
2.2.1.4 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu (TK 521, TK 531, TK 532)
2.2.2 Kế toán các khoản chi phí
2.2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán (TK 632)
2.2.2.2 Kế toán chi phí bán hàng (TK 641)
2.2.2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642)
2.2.2.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính (TK 635)
2.2.2.5 Kế toán chi phí khác (TK 811)
2.2.2.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TK 821)
2.2.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh (TK 911)
2.2.3.1 Đặc điểm
2.2.3.2 Chứng từ, thủ tục luân chuyển chứng từ
2.2.3.3 Sổ sách kế toán
2.2.3.4 Kết chuyển doanh thu và chi phí sang TK 911 xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 Nhận xét
3.1.1 Một số ưu điểm đạt được
3.1.2 Nhược điểm cần khắc phục
3.2 Kiến nghị
3.2.1 Kiến nghị để khắc phục nhược điểm
3.2.2 Một số kiến nghị khác nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan