[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH Sản xuất thương mại Tân Thành Hòa


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH Sản xuất thương mại Tân Thành Hòa
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
2. Mục đích nghiên cứu.
3. Phương pháp nghiên cứu.
3.1 Phương pháp phân tích định lượng
3.1.1 Phương pháp so sánh
3.1.2 Phương pháp phân tích tỷ lệ.
3.2 Phương pháp phân tích định tính
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
4.1 Đối tượng nghiên cứu.
4.2 Phạm vi nghiên cứu
5. Cấu trúc của đề tài
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1.1. Khái niệm, ý nghĩa và mục đích của phân tích báo cáo tài chính
1.1.1 Khái niệm về báo cáo tài chính
1.1.2 Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính
1.2. Nhiệm vụ, mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính
1.2.1 Nhiệm vụ của phân tích báo cáo tài chính
1.2.2 Mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính
1.3. Tài liệu và phương pháp phân tích báo cáo tài chính.
1.3.1 Tài liệu phân tích
1.3.2 Phương pháp phân tích báo cáo tài chính
1.3.2.1 Phương pháp phân tích định lượng
1.3.2.1.1 Phương pháp so sánh
1.3.2.1.2 Phương pháp phân tích tỷ lệ.
1.3.2.2 Phương pháp phân tích định tính
1.4. Các chỉ tiêu dùng trong phân tích báo cáo tài chính
1.4.1 Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán
1.4.1.1 Phân tích sự biến động theo thời gian
1.4.1.2 Phân tích kết cấu và biến động kết cấu
1.4.2 Phân tích khái quát báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.4.2.1 Phân tích biến động theo thời gian
1.4.2.2 Phân tích kết cấu và biến động kết cấu
1.4.3 Phân tích báo cáo tài chính thông qua các tỷ số
1.4.3.1 Tỷ số thanh khoản
1.4.3.1.1 Tỷ số thanh khoản hiện hành
1.4.3.1.2 Tỷ số thanh khoản nhanh
1.4.3.1.3 Tỷ số thanh toán bằng tiền
1.4.3.1.4 Phân tích khả năng thanh toán lãi vay:
1.4.3.2 Các tỷ số hoạt động kinh doanh
1.4.3.2.1 Số vòng quay khoản phải thu
1.4.3.2.2 Kỳ thu tiền bình quân
1.4.3.2.3 Vòng quay hàng tồn kho
1.4.3.2.4 Hiệu suất sử dụng tài sản cố định
1.4.3.2.5 Hiệu suất sử dụng tổng tài sản
1.4.3.2.6 Vòng quay vốn chủ sở hữu
1.4.3.3 Phân tích tình hình sử dụng đòn bẩy tài chính
1.4.3.3.1 Tỷ số nợ trên tổng tài sản
1.4.3.3.2 Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu
1.4.3.3.3 Tỷ lệ nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu
1.4.3.4 Tỷ số sinh lời
1.4.3.4.1 Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu
1.4.3.4.2 Tỷ số lợi nhuận trên vốn cố định
1.4.3.4.3 Tỷ số lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)
1.4.3.4.4 Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hũu (ROE)
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH SX – TM TÂN THÀNH HÒA
2.1 Giới thiệu khái quát về công ty
2.1.1 Lịch sử hình thành.
2.1.1.1 Sơ lượt về công ty TNHH SX – TM Tân Thành Hòa.
2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển.
2.1.1.3 Chức năng và nhiệm vụ.
2.1.1.3.1 Chức năng.
2.1.1.3.2 Nhiệm vụ.
2.1.2 Bộ máy tổ chức của đơn vị thực tập.
2.1.3 Tình hình nhân sự, đánh giá sự đáp ứng với tính hình hoạt động, kinh doanh hiện nay.
2.1.4 Địa bàn kinh doanh.
2.1.5 Phương thức kinh doanh trong và ngoài nước.
2.1.6 Khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước của doanh nghiệp.
2.2. Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH SX-TM Tân Thành Hòa
2.2.1 Phân tích bảng cân đối kế toán.
2.2.1.1 Phân tích khái quát vể tài sản.
2.2.1.1.1 Phân tích theo chiều ngang.
2.2.1.1.2 Phân tích theo chiều dọc.
2.2.1.2 Phân tích khái quát về nguồn vốn
2.2.1.2.1 Phân tích theo chiều ngang
2.2.1.2.2 Phân tích theo chiều dọc.
2.2.1.2.3 Phân tích tỷ suất đầu tư và tỷ xuất tài trợ của công ty
2.2.1.2.4 Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn.
2.2.2 Phân tích tình hình tài chính qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh
2.2.2.1 Phân tích biến động doanh thu
2.2.2.2 Phân tích biến động chi phí.
2.2.2.3 Phân tích tính biến động lợi nhuận.
2.2.3 Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các tỷ số tài chính.
2.2.3.1 Các tỷ số thanh toán.
2.2.3.1.1 Tỷ số thanh toán hiện hành
2.2.3.1.2 Tỷ số thanh toán nhanh
2.2.3.1.3 Tỷ số thanh toán bằng tiền.
2.2.3.1.4 Tỷ số thanh toán lãi vay
2.2.3.2 Phân tích các tỷ số hoạt động kinh doanh.
2.2.3.2.1 Số vòng quay các khoản phải thu.
2.2.3.2.2 Kỳ thu tiền bình quân.
2.2.3.2.3 Số vòng quay hàng tồn kho.
2.2.3.2.4 Hiệu suất sử dụng tài sản cố định.
2.2.3.2.5 Hiệu xuất sử dụng toàn bộ tài sản.
2.2.3.2.6. Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu
2.2.3.3 Phân tích các tỷ số đòn bẩy tài chính.
2.2.3.3.1 Tỷ số nợ trên tài sản.
2.2.3.3.2 Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu.
2.2.3.3.3 Tỷ số nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu.
2.2.3.4 Phân tích các tỷ số sinh lợi.
2.2.3.4.1 Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu.
2.2.3.4.2 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn cố định.
2.2.3.4.3 Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản.
2.2.3.4.4 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan