[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh PGD Lạc Long Quân trong 3 năm 2011 – 2013


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh PGD Lạc Long Quân trong 3 năm 2011 – 2013
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Phương pháp nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Kết cấu đề tài
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY
1.1 Ngân hàng Thương mại
1.1.1 Khái niệm về Ngân Hàng Thương Mại
1.1.2 Chức năng của NHTM
1.1.2.1 Trung gian tín dụng
1.1.2.2 Trung gian thanh toán
1.1.2.3 Tạo tiền
1.1.3 Các hoạt động của NHTM
1.1.3.1 Huy động vốn
1.1.3.2 Tín dụng
1.1.3.3 Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ
1.1.3.4 Hoạt động khác
1.2 Hoạt động cho vay và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường
1.2.1 Khái niệm về hoạt động cho vay
1.2.2 Vai trò của hoạt động cho vay
1.2.3 Phân loại cho vay
1.2.3.1 Dựa vào mục đích cho vay
1.2.3.2 Dựa vào mục đích vay
1.2.3.3 Dựa vào mức độ tín nhiệm
1.2.3.4 Căn cứ vào đặc điểm luân chuyển vốn
1.2.4 Các phương thức cho vay
1.2.5 Các nguyên tắc cho vay
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động cho vay của Ngân hàng
1.3.1 Những nhân tố khách quan
1.3.2 Những nhân tố chủ quan
1.4 Một số chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng hoạt động cho vay tại Ngân hàng
1.4.1 Chỉ tiêu tổng dƣ nợ và tổng tài sản
1.4.2 Tỷ lệ dư nợ/Vốn huy động
1.4.3 Hệ số thu nợ
1.4.4 Vòng quay vốn tín dụng
1.4.5 Chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn
1.4.6 Nợ xấu
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG
2.1 Giới thiệu khái quát về HDBank Lạc Long Quân
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của HDBank
2.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của PGD Lạc Long Quân
2.1.1.3 Quy mô vốn
2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của HDBank Lạc Long Quân
2.1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ
2.1.2.2 Đánh giá chung về bộ máy tổ chức
2.1.3 Tình hình nhân sự
2.1.4 Doanh số
2.1.4.1 Kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.4.2 Đánh giá hoạt động kinh doanh
2.1.5 Địa bàn kinh doanh
2.2 Thực trạng hoạt động cho vay tại HDBank Lạc Long Quân
2.2.1 Quy trình cho vay tại HDBank Lạc Long Quân
2.2.2 Tình hình hoạt đọng cho vay của HDBank Lạc Long Quân
2.2.2.1 Tình hình cho vay của HDBank Lạc Long Quân
2.2.2.1.1 Cho vay theo thời gian gốc của khoản vay
2.2.2.1.2 Cho vay theo đối tƣợng khách hàng
2.2.2.1.3 Cho vay theo cơ cấu nội, ngoại tệ
2.2.2.2 Tình hình nợ xấu tại HDBank Lạc Long Quân
2.2.2.3 Đánh giá tình hình hoạt động cho vay của HDBank Lạc Long Quân
2.2.2.3.1 Chỉ tiêu tỷ lệ Cho vay/Vốn huy động
2.2.2.3.2 Chỉ tiêu Hệ số thu nợ
2.2.2.3.3 Chỉ tiêu tỷ lệ Nợ quá hạn/Tổng dư nợ
2.2.2.3.4 Chỉ tiêu Vòng quay vốn tín dụng
2.2.2.3.5 Chỉ tiêu tỷ lệ Nợ xấu/Tổng dư nợ
2.2.2.4 Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của HDBank Lạc Long Quân
2.2.2.4.1 Những kết quả đạt được
2.2.2.4.2 Những hạn chế
2.2.3 Phân tích SWOT
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI HDBANK LẠC LONG QUÂN
3.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng trong những năm tới
3.2 Những giải pháp cho HDBank Lạc Long Quân
3.2.1 Giải pháp 1: Khai thác chính sách huy động vốn hiện tại (S3 + O2 + O3) bằng cách duy trì và tìm kiếm thêm khách hàng của chính sách này
3.2.2 Giải pháp 2: Phát triển cho vay các khách hàng có khả năng phát triển và đẩy mạnh công tác cho vay và thu hồi nợ (S1 + S5 + W2 + W4 + O1)
3.2.3 Giải pháp 3: Giải pháp về nhân sự (T1 + T2 + T3 + W2 + W3 + W4) tuyển thêm nhân viên cho việc thành lập bộ phận marketing
3.2.4 Giải pháp 4: Thận trọng cho các khách hàng vay khi môi trường kinh doanh của các đối tượng có rủi ro thay đổi (W4 + T2 + T3)
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU SỬ DỤNG – THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan