[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần gốm xây dựng giếng đáy Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần gốm xây dựng giếng đáy Quảng Ninh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong các danh nghiệp sản xuất
1.1.1 Yêu cầu quản lý thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm
1.1.2 Vai trò và nhiệm vụ của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm
1.2 Kế toán thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
1.2.1 Khái niệm thành phẩm
1.2.2 Tính giá thành phẩm
1.2.2.1 Thành phẩm nhập kho
1.2.2.2 Thành phẩm xuất kho
1.2.3 Kế toán thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
1.2.3.1 Tài khoản sử dụng
1.2.3.2 Chứng từ sử dụng
1.2.3.3 Kế toán chi tiết
1.2.3.4 Kế toán tổng hợp
1.3 Kế toán tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
1.3.1 Các khái niệm liên quan đến tiêu thụ thành phẩm
1.3.2 Các phương thức tiêu thụ thành phẩm
1.3.3 Kế toán tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
1.3.3.1 Chứng từ sử dụng
1.3.3.3 Phương pháp hạch toán
1.3.3.4 Tổ chức hệ thống sổ kế toán
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG GIẾNG ĐÁY QUẢNG NINH
2.1 Đ c điểm của công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh
2.1.1 Đặc điểm chung của Công ty
2.1.1.1 Quá trình hình thành phát triển
2.1.1.2 Ngành nghề sản xuất kinh doanh
2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất của Công ty
2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức quản lý
2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất
2.1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty
2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty
2.1.3.2 Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty
2.2 Thực trạng kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh
2.2.1 Kế toán thành phẩm tại Công ty
2.2.1.1 Đặc điểm thành phẩm
2.2.1.2 Tính giá thành phẩm
2.2.1.3 Chứng từ và thủ tục nhập, xuất kho thành phẩm
2.2.1.4 Kế toán chi tiết thành phẩm
2.2.1.5 Kế toán tổng hợp thành phẩm
2.2.2 Kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty
2.2.2.1 Các phương thức tiêu thụ thành phẩm
2.2.2.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.2.3 Tr nh t kế toán bán hàng
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG GIẾNG ĐÁY QUẢNG NINH
3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm
3.2 Nhận xét về kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh
3.2.1 Những ưu điểm
3.2.2 Những tồn tại
3.3 Một số giải pháp khắc phục
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan