[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thép Tân Hoàng Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thép Tân Hoàng Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG
1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1. Những khái niệm cơ bản
1.1.1.1. Bán hàng và kết quả bán hàng
1.1.1.2. Doanh thu bán hàng
1.1.1.3. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.1.4. Doanh thu thuần
1.1.1.5. Giá vốn hàng bán
1.1.1.6. Chi phí quản lý kinh doanh
1.1.2. Đặc điểm của quá trình bán hàng hóa
1.1.3. Vai trò của quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Nhiệm vụ và trách nhiệm của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp
1.2. Các phương pháp bán hàng và phương thức thanh toán
1.2.1. Các phương thức bán hàng
1.2.1.1. Phương thức bán buôn
1.2.1.2. Phương thức bán lẻ
1.2.1.3. Bán hàng theo phương thức trả góp, trả chậm
1.2.1.4. Bán hàng theo phương thức gửi đại lý hay ký gửi hàng hóa
1.2.2. Các phương thức thanh toán
1.3. Các phương thức tính giá hàng xuất kho
1.4. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Chứng từ sử dụng
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Kế toán bán hàng theo phương thức kê khai thường xuyên
1.4.3.1. Tại đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
1.4.3.2. Tại đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
1.4.4. Kế toán bán hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.4.5. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.4.5.1. Nội dung
1.4.5.2. Tài khoản sử dụng
1.4.5.3. Trình tự hạch toán
1.4.6. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4.6.1. Tài khoản sử dụng
1.4.6.2. Trình tự hạch toán
1.5. Tổ chức hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂN HOÀNG MINH
2.1. Đặc điểm chung về công ty Cổ phần Thép Tân Hoàng Minh
2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.2.1. Giám đốc
2.2.2. Phòng kinh doanh
2.2.3. Phòng kế toán
2.3. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Thép Tân Hoàng Minh
2.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần Thép Tân Hoàng Minh
2.3.2. Các chính sách, chế độ kế toán áp dụng
2.3.3. Đặc điểm công tác bán hàng tại công ty cổ phần Thép Tân Hoàng Minh
2.3.4. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán
2.3.5. Kế toán chi tiết doanh thu
2.3.6. Kế toán tổng hợp bán hàng
2.3.7. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.3.7.1. Kế toán chi phí nhân viên
2.3.7.2. Kế toán chi phí khấu hao
2.3.7.3. Kế toán chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác
2.3.8. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂN HOÀNG MINH
3.1. Đánh giá khái quát công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần Thép Tân Hoàng Minh
3.1.1. Nhận xét chung
3.1.2. Những ưu điểm
3.1.2.1. Về công tác kế toán nói chung
3.1.2.2. Về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.1.3. Những nhược điểm
3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Thép Tân Hoàng Minh
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phẩn Thép Tân Hoàng Minh
3.2.2. Những đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Thép Tân Hoàng Minh
[/tomtat]

Bài viết liên quan