[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH một thành viên Nhật Long

[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH một thành viên Nhật Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái niệm tiêu thụ hàng hóa và kết quả tiêu thụ
1.2. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
1.3. Nội dung công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
1.3.1. Các phương pháp xác định giá vốn
1.3.1.1. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.3.1.2. Phương pháp giá đơn vị bình quân
1.3.1.3. Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)
1.3.1.4. Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO)
1.3.2. Điều kiện và thời điểm ghi nhận hàng hóa được tiêu thụ
1.3.3. Tài khoản sử dụng
1.3.4. Các phương thức tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
1.3.4.1. Phương thức tổ chức bán buôn
1.3.4.2. Phương thức bán lẻ
1.3.4.3. Phương thức gửi hàng đại lý hay ký gửi hàng hóa
1.3.4.4. Phương thức bán hàng trả góp
1.4. Nội dung công tác kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
1.4.1. Tài khoản sử dụng
1.4.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.4.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động tiêu thụ
1.5. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ
1.5.1. Hình thức Nhật ký – Sổ cái
1.5.2. Hình thức Nhật ký chung
1.5.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.5.4. Hình thức Kế toán trên máy tính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT LONG
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH một thành viên Nhật Long
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH một thành viên Nhật Long
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty TNHH một thành viên Nhật Long
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH một thành viên Nhật Long
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH một thành viên Nhật Long
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH một thành viên Nhật Long
2.1.4.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty TNHH một thành viên Nhật Long
2.2. Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH một thành viên Nhật Long
2.2.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán tại công ty TNHH một thành viên Nhật Long
2.2.2. Các phương thức tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH một thành viên Nhật Long
2.2.2.1. Phương thức bán buôn:
2.2.2.2. Phương thức bán lẻ
2.2.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH một thành viên Nhật Long
2.2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.3.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT LONG
3.1. Đánh giá tình hình công tác kế toán tại công ty TNHH một thành viên Nhật Long
3.1.1. Điểm mạnh của công tác kế toán tại công ty TNHH một thành viên Nhật Long
3.1.2. Một số hạn chế còn tồn tại trong công tác kế toán tại công ty TNHH một thành viên Nhật Long
3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH một thành viên Nhật Long
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan