[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiếu Linh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiếu Linh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Vai trò của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Thành phẩm và ý nghĩa của thành phẩm
1.1.2. Tiêu thụ thành phẩm và ý nghĩa của tiêu thụ thành phẩm
1.2. Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm
1.3. Kế toán thành phẩm
1.3.1. Quản lý thành phẩm
1.3.2. Nguyên tắc kế toán
1.3.3. Đánh giá thành phẩm
1.3.4. Phương pháp hạch toán
1.3.5. Kế toán tổng hợp
1.3.5.1. Kế toán tổng hợp thành phẩm theo phương pháp KKTX
1.3.5.2. Kế toán tổng hợp thành phẩm theo phương pháp KKĐK
1.4. Kế toán tiêu thụ thành phẩm
1.4.1. Các phương thức tiêu thụ
1.4.1.1. Phương thức bán buôn
1.4.1.2. Phương thức bán lẻ
1.4.1.3. Phương thức bán đại lý
1.4.2. Chứng từ và tài khoản kế toán
1.4.3. Phương pháp kế toán
1.4.3.1. Kế toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp KKTX
1.4.3.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp KKĐK
1.5. Các hình thức sổ kế toán áp dụng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TM&DV HIẾU LINH
2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty TNHH TM&DV Hiếu Linh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty Hiếu Linh
2.2. Thực trạng kế toán thành phẩm tại công ty TNHH TM&DV Hiếu Linh
2.2.1. Đánh giá thành phẩm
2.2.2. Kế toán chi tiết thành phẩm
2.2.2.1. Chứng từ kế toán và trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.2.2. Hạch toán chi tiết thành phẩm
2.2.3. Kế toán tổng hợp thành phẩm
2.3. Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty Hiếu Linh
2.3.1. Phương thức tiêu thụ thành phẩm và hình thức thanh toán
2.3.2. Kế toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm
2.3.2.1. Kế toán bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp
2.3.2.2. Kế toán bán hàng theo đơn đặt hàng
2.3.3. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu
2.3.3.1. Kế toán doanh thu
2.3.3.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.3.4. Kế toán giá vốn hàng bán
2.3.5. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TM&DV HIẾU LINH
3.1. Đánh giá khái quát kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH TM&DV Hiếu Linh
3.1.1. Nhận xét chung
3.1.2. Ưu điểm
3.1.3. Hạn chế
3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH TM&DV Hiếu Linh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan