[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, bản chất, chức năng của kênh phân phối.
1.1.1. Khái niệm về kênh phân phối
1.1.2. Bản chất của kênh phân phối sản phẩm
1.1.2.1. Các dòng chảy trong kênh
1.1.2.2. Những xung đột trong kênh
1.1.3. Chức năng của kênh phân phối sản phẩm
1.2. Cấu trúc, tổ chức hoạt động và quản lý trong kênh phân phối
1.2.1. Cấu trúc của kênh phân phối
1.2.1.1. Khái niệm
1.2.1.2. Các yếu tố phản ánh cấu trúc kênh phân phối
1.2.2. Các hình thức tổ chức kênh phân phối
1.2.2.1. Các kênh phân phối đơn
1.2.2.2. Các kênh phân phối truyền thống
1.2.2.3. Các hệ thống phân phối liên kết dọc (VMS)
1.2.3. Quản lý trong kênh phân phối
1.2.3.1. Quan hệ chặt chẽ với các thành viên kênh
1.2.3.2. Khuyến khích các thành viên trong kênh
1.2.3.3. Sử dụng Marketing mix trong quản lý các thành viên kênh
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần Sao Thái Dương
2.1.1. Thông tin về công ty cổ phần Sao Thái Dương
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Sao Thái Dương
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ, và cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Sao Thái Dương
2.1.3.1. Chức năng và nhiệm vụ
2.1.3.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.3.3. Chức năng nhiệm vụ phòng ban
2.1.4. Đặc điểm sản phẩm và dịch vụ
2.1.5. Đánh giá sơ bộ tình hình sản xuất kinh doanh của công ty năm 2012-2014
2.2. Thực trạng tổ chức kênh phân phối sản phẩm của công ty cổ phần Sao Thái Dương
2.2.1. Quá trình hình thành và chức năng của kênh phân phối công ty cổ phần Sao Thái Dương
2.2.1.1. Quá trình hình thành và các giai đoạn phát triển của kênh
2.2.1.2. Chức năng của kênh phân phối
2.2.2. Thực trạng tổ chức kênh phân phối sản phẩm của công ty cổ phần Sao Thái Dương
2.2.2.1. Cấu trúc kênh phân phối
2.2.2.2. Tình hình hoạt động kênh phân phối công ty cổ phần Sao Thái Dương
2.3. Các hoạt động phân phối sản phẩm trong kênh
2.3.1. Hoạt động mua và bán hàng
2.3.2. Hoạt động vận chuyển
2.3.3. Hoạt động kho bãi dự trữ hàng
2.3.4. Hoạt động dự trữ hàng hóa
2.4. Chính sách Marketing mix hỗ trợ hệ thống phân phối
2.4.1. Quyết định về sản phẩm
2.4.2. Quyết định về giá
2.4.2.1. Các hoạt động xúc tiến
2.4.2.2. Chính sách khuyến khích, duy trì các thành viên kênh hoạt động
2.4.2.3. Quy định phân phối
2.5. Đánh giá về hệ thống phân phối sản phẩm của công ty cổ phần Sao Thái Dương
2.5.1. Ưu điểm
2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.5.2.1. Hạn chế
2.5.2.2. Nguyên nhân
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG
3.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty Cổ phần Sao Thái Dương
3.1.1. Nhân tố vĩ mô
3.1.1.1. Kinh tế
3.1.1.2. Văn hóa – xã hội
3.1.1.3. Nhà nước
3.1.1.4. Khoa học công nghệ
3.1.1.5. Nhân khẩu học
3.1.2. Nhân tố vi mô
3.1.2.1. Thị trường
3.1.2.2. Đặc điểm Khách hàng
3.1.2.3. Kênh phân phối của đối thủ cạnh tranh
3.1.2.4. Điểm mạnh của sản phẩm
3.1.2.5. Đặc điểm về lực lượng bán hàng
3.1.2.6. Khả năng quản lý
3.1.2.7. Khả năng tài chính
3.2. Đinh hướng và chiến lược phát triển của công ty cổ phần Sao Thái Dương
3.2.1. Định hướng chung
3.2.2. Định hướng phát triển kênh phân phối
3.3. Một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm của công ty cổ phần Sao Thái Dương
3.3.1. Ứng dụng mô hình SWOT đề ra giải pháp
3.3.2. Hoàn thiện chiến lược Marketing hỗ trợ phân phối sản phẩm
3.3.2.1. Phát triển thị trường mới
3.3.2.2. Chính sách giá cả
3.3.2.3. Chính sách xúc tiến
3.3.2.4. Marketing trực tiếp
3.3.3. Hoàn thiện công tác quản lý kênh
3.3.3.1. Lựa chọn và thiết kế kênh
3.3.3.2. Tuyển chọn và đánh giá thành viên kênh
3.3.4. Đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kênh phân phối
3.4. Một số kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước
3.4.1. Đối với chính phủ
3.4.2. Đối với ngành chủ quản
3.4.3. Đối với địa phương
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
PHỤC LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan