[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Máy - Thiết bị nặng VIMCO

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Máy - Thiết bị nặng VIMCO
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1.1. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ
1.1.1. Khái niệm tiêu thụ hàng hóa
1.1.2. Vai trò của kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ
1.1.3. Các yếu tố xác định kết quả tiêu thụ
1.2. KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1.2.1. Các tài khoản sử dụng trong kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
1.2.2. Các chứng từ sử dụng trong kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
1.2.3. Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán
1.3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN THEO CÁC PHƯƠNG THỨC TIÊU THỤ
1.3.1. Kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.2. Phương pháp kế toán trường hợp giảm giá hàng bán, CKTM, hàng bán bị trả lại
1.3.3. Kế toán tiêu thụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.4. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ
1.4.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.4.2. Phương pháp kế toán xác định kết quả tiêu thụ
1.5. SỔ KẾ TOÁN SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ
1.5.1. Sổ nhật ký chung
1.5.2. Nhật ký sổ cái
1.5.3. Chứng từ ghi sổ
1.5.4. Kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH MÁY – THIẾT BỊ NẶNG VIMCO
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MÁY – THIẾT BỊ NẶNG VIMCO
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Máy – Thiết bị nặng VIMCO
2.1.2. Khái quát ngành nghề hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Máy – Thiết bị nặng VIMCO
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH Máy – Thiết bị nặng VIMCO
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Máy – Thiết bị nặng VIMCO
2.1.5. Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty TNHH Máy – Thiết bị nặng Vimco
2.2. ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH MÁY – THIẾT BỊ NẶNG VIMCO
2.2.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán tại công ty TNHH Máy – Thiết bị nặng VIMCO
2.2.2. Kế toán chi tiết tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH Máy – Thiết bị nặng VIMCO
2.2.3. Kế toán tổng hợp tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Máy – Thiết bị nặng VIMCO
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH MÁY – THIẾT BỊ NẶNG VIMCO
3.1. NHẬN XÉT VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH MÁY – THIẾT BỊ NẶNG VIMCO
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. MỘT VÀI KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH MÁY – THIẾT BỊ NẶNG VIMCO
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan