[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Động Lực

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Động Lực
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ
1.1.1. Khái niệm tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
1.1.2. Vai trò của tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ
1.2.1. Doanh thu bán hàng
1.2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.3. Doanh thu thuần
1.2.4. Giá vốn hàng bán
1.2.5. Lợi nhuận gộp
1.2.6. Chi phí bán hàng
1.2.7. Chi phí quản lý doanh nghiệp
1.2.8. Kết quả tiêu thụ
1.3. CÁC PHƯƠNG THỨC TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.3.1. Phương thức giao hàng trực tiếp
1.3.2. Phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận
1.3.3. Phương thức bán hàng qua đại lý, ký gửi
1.3.4. Phương thức bán hàng trả góp
1.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ VỐN HÀNG XUẤT KHO
1.4.1. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.4.2. Phương pháp bình quân gia quyền
1.4.3. Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)
1.4.4. Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO)
1.5. KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ
1.5.1. Kế toán tiêu thụ thành phẩm
1.5.1.1. Chứng từ sử dụng
1.5.1.2. Tài khoản sử dụng
1.5.1.3. Phương pháp kế toán
1.5.1.3.1. Phương pháp kê khai thường xuyên
1.5.1.3.2. Phương pháp kiểm kê định kỳ
1.5.2. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
1.5.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
1.6. HÌNH THỨC SỔ TRONG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC
2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Động Lực
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty Cổ phần Động Lực
2.1.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.2.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
2.1.2.3. Các chính sách kế toán chung
2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC
2.2.1. Các phương thức tiêu thụ của Công ty Cổ phần Động Lực
2.2.1.1. Hình thức tiêu thụ trực tiếp tại kho
2.2.1.2. Hình thức chuyển hàng chờ chấp nhận
2.2.1.3. Hình thức bán qua đại lý
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty Cổ phần Động Lực
2.2.3. Kế toán doanh thu tiêu thụ và các khoản giảm trừ doanh thu của công ty Cổ phần Động Lực
2.2.4. Kế toán các khoản chi phí của công ty Cổ phần Động Lực
2.2.4.1. Kế toán chi phí bán hàng của công ty
2.2.4.2. Kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp của công ty
2.2.5. Kế toán tổng hợp nghiệp vụ tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Cổ phần Động Lực
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC
3.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC
3.2.1. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Cổ phần Động Lực
3.2.2. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Cổ phần Động Lực
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan