[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán Việt Úc thực hiện


[/kythuat]
[tomtat]
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán Việt Úc thực hiện
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH.
1.1. NỘI DUNG, ĐẶC ĐIỂM NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG.
1.1.1. Nội dung.
1.1.2. Đặc điểm.
1.2. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN.
1.3. KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG.4
1.4. KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG.
1.4.1. Nghiên cứu và đánh giá kiểm soát nội bộ
1.4.1.1. Tìm hiểu về kiểm soát nội bộ.
1.4.1.2. Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát.
1.4.1.3. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát.
1.4.1.4. Đánh giá lại rủi ro kiểm soát và thiết kế lại các thử nghiệm cơ bản.
1.4.2. Thử nghiệm cơ bản
1.4.2.1. Thủ tục phân tích đối với nợ phải thu khách hàng.
1.4.2.2. Thử nghiệm chi tiết.
CHƯƠNG 2 : QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT ÚC THỰC HIỆN
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT ÚC
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.
2.1.1.1. Giới thiệu sơ lược.
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển.
2.1.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY.
2.2. NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT ÚC.
2.2.1. Nguyên tắc hoạt động
2.2.2. Phương hướng hoạt động.
2.3. NHỮNG DỊCH VỤ MÀ VAAL CUNG CẤP
2.3.1. Dịch vụ kiểm toán, tư vấn và ghi sổ kế toán.
2.3.2. Dịch vụ tư vấn thuế.
2.3.3. Dịch vụ định giá và giải pháp doanh nghiệp.
2.3.4. Dịch vụ đào tạo và quản lý nguồn nhân lực.
2.4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH.
2.5. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT ÚC THỰC HIỆN.
2.5.1. QUI TRÌNH KIỂM TOÁN CHUNG TẠI VAAL.
2.5.1.1. Chuẩn bị kiểm toán.
2.5.1.2. Tiếp nhận khách hàng.
2.1.1.2. Tìm hiểu về khách hàng.
2.1.1..3 Xác lập mức trọng yếu.
2.1.1.4. Rủi ro kiểm toán.
2.1.2. Thực hiện kiểm toán.
2.1.3. Hoàn thành kiểm toán.
2.1.3.2. Đưa ra ý kiến.
2.1.3.3. Lưu trữ hồ sơ.
2.2. CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU CỦA VAAL.
2.2.1. Tài liệu khách hàng cần cung cấp cho VAAL trong cuộc kiểm toán
2.2.2. Rủi ro có thể xảy ra khi kiểm toán Nợ phải thu khách hàng.
2.2.3. Mục tiêu kiểm toán.
2.2.4. Thực hiện kiểm toán.
2.2.4.2. Thử nghiệm kiểm soát.
2.2.4.3. Thử nghiệm cơ bản.
2.3. KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU ĐỐI VỚI CÔNG TY ABC.
2.3.1. Giới thiệu chung về khách hàng ABC.
2.3.2. Thực hiện kiểm toán nợ phải thu cho khách hàng ABC.
2.3.2.2. Tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ.
2.3.2.3. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát.
2.3.2.4. Thử nghiệm cơ bản.
2.3.2.5. Đưa ra ý kiến kiểm toán.
CHƯƠNG 3 : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ.
3.1. NHẬN XÉT.
3.1.1. Công ty kiểm toán Việt Úc VAAL.
3.1.2. Quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng.
3.2. KIẾN NGHỊ.
3.2.1. Công ty Kiểm toán Việt Úc.
3.2.2. Quy trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan