[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Huyện Hóc Môn


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Huyện Hóc Môn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1 Kế toán doanh thu và cung cấp dịch vụ
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Kết cấu và nội dung
1.1.3 Sơ đồ hạch toán
1.2 Các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.1 Chiết khấu thương mại
1.2.2 Hàng bán bị trả lại
1.2.3 Giảm giá hàng bán
1.3 Kế toán chi phí
1.3.1 Giá vốn bán hàng
1.3.2 Kế toán chi phí bán hàng
1.3.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.3.4 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
1.4 Kế toán hoạt động đầu tư tài chính
1.4.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.4.2 Kế toán chi phí tài chính
1.5 Kế toán hoạt động khác
1.5.1 Kế toán thu nhập khác
1.5.2 Kế toán chi phí khác
1.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.6.1 Khái niệm
1.6.2 Kết cấu và nội dung
1.6.3 Sơ đồ hạch toán
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN HÓC MÔN
2.1 Giới thiệu khái quát Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích H.Hóc Môn 2.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
2.1.2 Bộ máy tổ chức của công ty
2.1.3 Tình hình nhân sự của công ty
2.1.4 Doanh số
2.1.5 Giới thiệu phòng kế toán tài vụ
2.1.6 Hệ thống thông tin kế toán trong công ty
2.2 Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Huyện Hóc Môn
2.2.1 Kế toán doanh thu dịch vụ
2.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.3 Kế toán gía vốn bán hàng
2.2.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.5 Kế toán chi phí tài chính
2.2.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
2.2.7 Kế toán chi phí khác
2.2.8 Kế toán thu nhập khác
2.2.9 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN HÓC MÔN
3.1 Nhận xét
3.1.1 Nhận xét chung về công ty
3.1.2 Nhận xét về công tác kế toán tại công ty
3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích H.Hóc Môn
3.2.1 Về hoạt động kinh doanh
3.2.2 Về công tác kế toán tại công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan