[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kỳ Duyên


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kỳ Duyên
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1 Khái niệm chung
1.1.1 Khái niệm bán hàng và ý nghĩa của công tác bán hàng
1.1.1.1 Khái niệm bán hàng
1.1.1.2 Ý nghĩa của công tác bán hàng
1.1.2 Khái niệm doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu, nguyên tắc xác định doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh
1.1.2.1 Khái niệm doanh thu bán hàng
1.1.2.2 Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng
1.1.2.3 Nguyên tắc xác định doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh
1.1.3 Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
1.1.3.1 Các phương thức bán hàng
1.1.3.1.1 Bán buôn
1.1.3.1.2 Bán lẻ
1.1.3.2 Các phương thức thanh toán
1.2 Kế toán các hoạt động chính
1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.1.1 Trình tự hạch toán
1.2.1.2 Chứng từ, sổ sách sử dụng
1.2.2 Kế toán các khoản làm giảm doanh thu
1.2.2.1 Chiết khấu thương mại
1.2.2.2 Hàng bán bị trả lại
1.2.2.3 Giảm giá hàng bán
1.2.2.4 Sơ đồ hạch toán
1.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán
1.2.3.1 Khái niệm
1.2.3.2 Chứng từ, sổ sách sử dụng
1.2.3.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 632
1.2.3.4 Sơ đồ hạch toán
1.2.4 Kế toán chi phí bán hàng
1.2.4.1 Khái niệm
1.2.4.2 Chứng từ, sổ sách sử dụng
1.2.4.3 Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản 641
1.2.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.2.5.1 Khái niệm
1.2.5.2 Chứng từ, sổ sách sử dụng
1.2.5.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 642
1.2.5.4 Trình tự hạch toán
1.2.5.5 Sơ đồ hạch toán
1.3 Kế toán các hoạt động tài chính
1.3.1 Kế toán doanh thu các hoạt động tài chính
1.3.1.1 Khái niệm
1.3.1.2 Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản 515
1.3.1.3 Sơ đồ hạch toán
1.3.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính
1.3.2.1 Khái niệm
1.3.2.2 Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản 635
1.3.2.3 Trình tự hạch toán
1.3.2.4 Sơ đồ hạch toán
1.4 Kế toán các hoạt động khác
1.4.1 Doanh thu khác
1.4.1.1 Khái niệm
1.4.1.2 Kết cấu TK 711
1.4.1.3 Sơ đồ hạch toán
1.4.2 Chi phí khác
1.4.2.1 Khái niệm
1.4.2.2 Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản 811
1.4.2.3 Trình tự hạch toán
1.4.2.4 Sơ đồ hạch toán
1.5 Xác định kết quả kinh doanh
1.5.1 Khái niệm
1.5.2 Chứng từ, sổ sách sử dụng
1.5.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 911
1.5.4 Trình tự hạch toán
1.5.5 Sơ đồ hạch toán
1.6 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
1.6.1 Khái niệm
1.6.2 Kết cấu và nội dung phản ánh TK 821
1.7 Lợi nhuận chưa phân phối
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KỲ DUYÊN
2.1 Giới thiệu chung về công ty
2.1.1 Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển công ty
2.1.2 Đặc điểm hoạt động của công ty
2.1.3 Cơ cấu tổ chức, quản lý ở công ty
2.1.4 Cơ cấu tổ chức kế toán tại công ty
2.1.4.1 Tổ chức nhân sự phòng kế toán
2.1.4.2 Chức năng của từng bộ phận kế toán
2.1.5 Hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp
2.1.5.1 Sơ đồ hình thức kế toán của doanh nghiệp
2.1.5.2 Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
2.1.5.3 Chế độ kế toán áp dụng
2.1.5.4 Các chính sách kế toán áp dụng
2.1.5.5 Sơ đồ luân chuyển chứng từ
2.1.6 Tình hình công ty những năm gần đây
2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
2.2.1 Đặc điểm kinh doanh, các phương thức tiêu thụ và thanh toán
2.2.1.1 Đặc điểm kinh doanh
2.2.1.2 Các phương thức tiêu thụ
2.2.1.3 Các phương thức thanh toán
2.2.2 Kế toán các hoạt động chính
2.2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng
2.2.2.1.2 Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ
2.2.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.2.4 Kế toán chi phí bán hàng
2.2.2.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.3 Kế toán các hoạt động tài chính
2.2.3.1 Kế toán doanh thu các hoạt động tài chính
2.2.3.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính
2.2.4 Kế toán các hoạt động khác
2.2.4.1 Doanh thu khác
2.2.4.2 Chi phí khác
2.2.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
2.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.3.1 Xác định kết quả kinh doanh
2.3.2 Lợi nhuận chưa phân phối
2.3.3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.3.3.1 Chuẩn bị dữ liệu
2.3.3.2 Lập báo cáo
2.4 Trình bày thông tin trên báo cáo tài chính
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KỲ DUYÊN
3.1 Nhận xét
3.1.1 Nhận xét tổng quát về tình hình hoạt động tại công ty
3.1.2 Nhận xét về công tác kế toán tại công ty
3.2 Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan