[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cơ điện lanh Lê Quốc


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cơ điện lanh Lê Quốc
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Khái niệm
1.1.1 Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.2 Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2. Các chỉ tiêu phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.2.1 Chỉ tiêu doanh thu
1.2.1.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.1.2 Doanh thu thuần
1.2.1.3 Doanh thu hoạt động tài chính
1.2.1.4 Thu nhập khác
1.2.2 Chỉ tiêu chi phí
1.2.2.1 Giá vốn hàng bán
1.2.2.2 Chi phí tài chính
1.2.2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp
1.2.2.4 Chi phí khác
1.2.3 Chỉ tiêu lợi nhuận
1.2.3.1 Lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.3.2 Lợi nhuận thu được từ hoạt động tài chính
1.2.3.3 Lợi nhuận thu được từ các hoạt động khác
1.2.4 Các chỉ số tài chính
1.2.4.1 Nhóm các chỉ tiêu hoạt động hoạt động
1.2.4.2 Nhóm các chỉ tiêu sinh lợi
1.3 Phương pháp nghiên cứu
1.3.1 Cơ sở phân tích
1.3.1.1 Bảng cân đối kế toán
1.3.1.2 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.3.2 Phương pháp phân tích số liệu
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.4.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.4.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH LÊ QUỐC.
2.1 Giới thiệu tổng quát về công ty.
2.1.1 Giới thiệu về Công ty TNHH cơ điện lạnh Lê Quốc.
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển tại Công ty TNHH cơ điện lạnh Lê Quốc.
2.1.2.1 Lịch sử hình thành
2.1.2.2 Tầm nhìn
2.1.2.3 Sứ mạng
2.1.2.4 Năng lực
2.1.2.5 Lĩnh vực kinh doanh chính
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức quản lý
2.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban.
2.2 Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.2.1 Phân tích khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
2.2.2 Phân tích tình hình doanh thu
2.2.3 Phân tích tình hình chi phí
2.2.3.1 Giá vốn bán hàng
2.2.3.3 Chi phí tài chính
2.2.3.2 Chi phí quản lý kinh doanh
2.2.3.4 Chi phí khác
2.2.4 Phân tích tình hình lợi nhuận
2.2.4.1 Phân tích tình hình lợi nhuận chung của Công ty
2.2.4.2 Phân tích lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
2.2.4.3 Phân tích lợi nhuận từ hoạt động tài chính
2.2.4.4 Lợi nhuận từ hoạt động khác
2.2.5 Phân tích các chỉ số tài chính.
2.2.5.1 Nhóm các chỉ tiêu hoạt động
2.2.5.2 Nhóm chỉ tiêu sinh lợi
2.3 Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua
2.3.1 Ưu điểm
2.3.2 Hạn chế
2.3.3 Những nguyên nhận
2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan
2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CƠ ĐIỆN LẠNH LÊ QUỐC.
3.1 Định hướng phát triển công ty
3.2 Một số biện pháp nhăm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
3.2.1. Biện pháp tăng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
3.2.1.1 Cơ sở thực hiện giải pháp
3.2.1.2 Nội dung thực hiện giải pháp
3.2.1.3 Hiệu quả mà giải pháp có thể mang lại
3.2.2. Biện pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh
3.2.2.1 Cơ sở thực hiện giải pháp
3.2.2.2 Nội dung thực hiện giải pháp
3.2.2.3 Hiệu quả mà giải pháp có thể mang lại
3.3 Kiến nghị
3.3.1 Đối với nhà nước
3.3.2 Đối với công ty
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan