[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam chi nhanh Hồ Chí Minh


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam chi nhanh Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu của đề tài
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
1.1 Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.2 Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.2.1 Tính chất hoạt động kinh doanh
1.1.2.2 Nguồn lực vật chất
1.1.2.3 Năng lực quản lý điều hành
1.1.2.4 Tính phụ thuộc, hay bị động
1.1.3 Vai trò các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế
1.1.3.1 Đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế
1.1.3.2 DNVVN góp phần quan trọng trong việc tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập dân cư, góp phần ổn định xã hội
1.1.3.3 Khai thác, phát huy tốt các nguồn lực tại chỗ
1.1.3.4 DNVVN tạo ra môi trường kinh doanh cạnh tranh thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển có hiệu quả
1.1.3.5 DNVVN góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ, tạo sự cân bằng kinh tế trong xã hội
1.1.4 Khó khăn của các DNVVN khi tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng
1.2 Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của NHTM
1.2.1 Mục tiêu cho vay đối với doah nghiệp vừa và nhỏ
1.2.2 Các hình thức tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của NHTM
1.2.2.1 Căn cứ mục đích cho vay
1.2.2.2 Căn cứ thời hạn cho vay
1.2.2.3 Căn cứ mức độ tín nhiệm đối với khách hàng
1.2.2.4 Căn cứ xuất xứ tín dụng
1.2.3 Các phương thức cho vay
1.2.4 Các khái niệm về nợ
1.2.4.1 Dư nợ
1.2.4.2 Nợ quá hạn
1.2.4.3 Doanh số cho vay
1.2.4.4 Doanh số thu nợ
1.2.4.5 Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ
1.2.4.6 Phân loại nợ
1.2.5 Các biện pháp đảm bảo tín dụng
1.3 Một số quy định trong hoạt động tín dụng của NHTM
1.3.1 Nguyên tắc tín dụng
1.3.2 Điều kiện vay vốn tại NHTM
1.3.3 Đối tượng cho vay
1.3.4 Thời hạn cho vay
1.3.5 Lãi suất cho vay
1.3.6 Quy trình tín dụng căn bản tại NHTM
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
2.1 Tổng quan về quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.1.1 Lịch sử hình thành
2.1.1.2 Tầm nhìn, sứ mệnh
2.1.2 Địa vị pháp lý và nhiệm vụ kinh doanh
2.1.3 Cơ cấu tổ chức
2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức
2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban
2.1.3.3 Các nguồn lực chủ yếu
2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua các năm 2011, 2012, 2013
2.1.4.1 Phân tích thu nhập của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam chi nhánh HCM
2.1.4.2 Phân tích chi phí Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam chi nhánh HCM
2.1.4.3 Lợi nhuận của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam chi nhánh HCM
2.1.4.4 Kết luận
2.1.5 Thuận lợi và hạn chế trong quá trình phát triển
2.1.5.1 Thuận lợi
2.1.5.2 Hạn chế
2.1.6 Phương hướng phát triển trong thời kỳ 2013-2015
2.1.6.1 Mục tiêu phát triển
2.1.6.2 Kế hoạch kinh doanh
2.1.6.3 Biện pháp tổ chức thực hiện
2.2 Thực trạng cho vay đối với DNVVN
2.2.1 Chính sách cho vay đối với DNVVN
2.2.1.1 Điều kiện cấp tín dụng
2.2.1.2 Mục đích cấp tín dụng
2.2.1.3 Thời hạn cấp tín dụng
2.2.1.4 Số tiền cấp tín dụng
2.2.1.5 Giới hạn tín dụng
2.2.2 Quy trình cho vay đối với DNVVN
2.2.3 Lãi suất cho vay đối với DNVVN
2.2.3.1 Lãi suất cho vay trong hạn
2.2.3.2 Lãi suất nợ quá hạn
2.2.4 Các sản phẩm cho vay đối với DNVVN
2.2.5 Các biện pháp đảm bảo tín dụng đối với DNVVN
2.2.5.1 Các biện pháp đảm bảo tín dụng
2.2.5.2 Các điều kiện về tài sản đảm bảo
2.2.6 Tình hình khách hàng là DNVVN
2.2.7 Kết quả hoạt động cho vay đối với DNVVN
2.2.7.2 Tình hình dư nợ
2.2.7.3 Nợ quá hạn
2.2.8 Các biện pháp đã thực hiện để mở rộng hoạt động tín dụng đối với DNVVN
2.2.8.2 Thực hiện các gói ưu đãi về lãi suất
2.2.8.3 Cải tiến thủ tục, quy trình cho vay
2.2.8.4 Đa dạng hóa hình thức đảm bảo tiền vay
2.2.8.5 Đa dạng hóa các phương thức, sản phẩm cho vay
2.2.9 Đánh giá hoạt động cho vay đối với DNVVN
2.2.9.1 Thuận lợi của hoạt động cho vay đối với DNVVN
2.2.9.2 Khó khăn của hoạt động cho vay đối với DNVVN
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG VÀ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HCM
3.1 Nguyên nhân các khó khăn
3.1.1 Nguyên nhân chủ quan
3.1.2 Nguyên nhân khách quan
3.2 Giải pháp mở rộng cho vay đối với DNVVN
3.2.1 Về phía ngân hàng
3.2.1.1 Nhóm giải pháp về sản phẩm, dịch vụ
3.2.1.2 Nhóm giải pháp về tổ chức nhân sự
3.2.1.3 Nhóm giải pháp về công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm
3.2.2 Về phía nhà nước
3.3 Kiến nghị
Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan