[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại công ty cổ phần vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại công ty cổ phần vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU
1.1 Khái niệm và đặc điểm của hoạt động kinh doanh nhập khẩu
1.1.1 Khái niệm của hoạt động kinh doanh nhập khẩu
1.1.2 Đặc điểm kinh doanh nhập khẩu
1.2 Phân loại các hình thức kinh doanh nhập khẩu
1.2.1 Nhập khẩu trực tiếp
1.2.2 Nhập khẩu ủy thác
1.2.3 Nhập khẩu hàng đổi hàng
1.2.4 Tạm nhập tái xuất
1.3 Vai trò của kinh doanh nhập khẩu
1.4 Quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP TP. HCM
2.1 Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Vật Tư Tổng Hợp Tp. HCM
2.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
2.1.1.1 Lịch sử hình thành
2.1.1.2 Quá trình phát triển
2.1.2 Ngành nghề kinh doanh của công ty
2.1.3 Cơ cấu tổ chức
2.1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
2.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2011 đến 2013
2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
2.2.1 Hình thức nhập khẩu tại công ty
2.2.2 Kim ngạch nhập khẩu qua các năm
2.2.3 Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu
2.2.4 Cơ cấu thị trường nhập khẩu
2.2.5 Quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu
2.3 Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty
2.3.1 Những ưu điểm và thành tựu đạt được
2.3.2 Những hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3.1 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu
3.2.1 Giải pháp 1: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn kinh doanh
3.2.2 Giải pháp 2: Mở rộng thị trường nhập khẩu
3.2.3 Giải pháp 3: Hoàn thiện và nâng cao qui trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu để giảm thiểu chi phí
3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu
3.3.1 Kiến nghị với Nhà Nước
3.3.1 Kiến nghị với công ty
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan