[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển của công ty TNHH giao nhận quốc tế Liên Minh


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển của công ty TNHH giao nhận quốc tế Liên Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
1.1. Khái niệm về hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển
1.2. Đặc điểm về hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển
1.3. Khái niệm, vai trò và phạm vi hoạt động của người giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Vai trò
1.3.3. Phạm vi hoạt động
1.4. Phân loại hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển
1.4.1. Căn cứ vào phạm vi hoạt động
1.4.2. Căn cứ vào nghiệp vụ kinh doanh
1.4.3. Căn cứ vào phương thức vận tải
1.4.4. Căn cứ vào tính chất giao nhận
1.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển
1.5.1. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.5.2. Nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.6. Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ LIÊN MINH
2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Liên Minh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.1.1. Tổng quan về công ty
2.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ
2.1.2.1. Mục tiêu
2.1.2.2. Chức năng
2.1.2.3. Nhiệm vụ
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy nhân sự của công ty
2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức
2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban
2.1.3.3. Tình hình nhân sự
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2011-2013
2.2. Thực trạng hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển của Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Liên Minh
2.2.1. Hoạt động giao nhận hàng hóa XK theo phương thức vận tải
2.2.2. Quy trình giao nhận hàng hóa XK bằng đường biển
2.2.3. Khối lượng hàng hóa giao nhận XK bằng đường biển
2.2.4. Hoạt động giao nhận hàng hóa XK bằng đường biển theo thị trường
2.2.5. Hoạt động giao nhận hàng hóa XK bằng đường biển theo cơ cấu khách hàng
2.2.6. Tình hình nhân sự thực hiện hoạt động giao nhận hàng hóa XK bằng đường biển
2.2.7. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giao nhận hàng hóa XK bằng đường biển
2.3. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển của Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Liên Minh
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XK BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ LIÊN MINH
3.1. Định hướng phát triển hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển của Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Liên Minh
3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa XK bằng đường biển của Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Liên Minh
3.2.1. Giải pháp 1: Hoàn thiện và nâng cao quy trình thực hiện hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển
3.2.2. Giải pháp 2: Mở rộng thị trường giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển
3.2.3. Giải pháp 3: Nâng cao năng lực và kiến thức cho đội ngũ nhân viên chứng từ hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển
3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển của Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Liên Minh
3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ
3.3.1.1. Thực hiện các chính sách ưu đãi về mặt tài chính
3.3.1.2. Hoàn thiện chính sách, cơ chế quản lý của Nhà nước về giao nhận
3.3.1.3. Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động giao nhận
3.3.1.4. Đầu tư phát triển, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác giao nhận
3.3.1.5. Tham gia các công ước Quốc tế về giao nhận vận tải hàng hóa XK
3.3.2. Kiến nghị đối với Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Liên Minh
3.3.2.1. Về cơ sở vật chất
3.3.2.2. Về phương thức vận tải
3.3.2.3. Kiến nghị khác
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan