[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tiên Phong


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tiên Phong
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. Ý NGHĨA VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
5. TÓM TẮT CÁC CHƯƠNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIAO NHẬN TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG
1.1.1. Khái niệm giao nhận, người giao nhận, dịch vụ giao nhận và hiệu quả quy trình giao nhận
1.1.2. Vai trò của người giao nhận trong mậu dịch quốc tế
1.1.3. Quyền và nghĩa vụ của người giao nhận
1.1.4. Trách nhiệm của người giao nhận
1.1.4.1. Khi là đại lý của chủ hàng
1.1.4.2. Khi là người chuyên chở (Principal)
1.1.5. Cơ quan giao nhận Quốc tế ở Việt Nam
1.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ TRONG XNK HÀNG HÓA BẰNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN
1.2.1. Các công ước quốc tế
1.2.2. Nguồn luật quốc gia
1.2.3. Các tập quán quốc tế
1.2.4. Khái niệm và những lợi ích của việc vận chuyển hàng hóa bằng container
1.2.4.1. Khái niệm
1.2.4.2. Những lợi ích của việc vận chuyển hàng hóa bằng container
1.2.2. Nhiệm vụ của các cơ quan tham gia giao nhận hàng hóa XNK
1.2.2.1. Nhiệm vụ của cảng
1.2.2.2. Nhiệm vụ của các chủ hàng XNK
1.2.2.3. Nhiệm vụ của Hải quan
1.3.TRINH TỰ GIAO HANG XUẤT KHẨU
1.3.1. Đối với hàng xuất khẩu phải lưu kho, lưu bãi của cảng
1.3.1.1. Giao hàng XK cho cảng
1.3.1.2. Giao hàng XK cho tàu
1.3.2. Đối với hàng xuất khẩu không lưu kho lưu bãi tại cảng
1.3.3. Đối với hàng xuất khẩu đóng trong container
1.3.3.1. Nếu gửi hàng nguyên container (FCL/FCL): Full container load
1.3.3.2. Nếu gởi hàng lẻ (LCL/LCL): Less than container load
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIÊN PHONG
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.1.1. Giới thiệu khái quát công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tiên Phong
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tiên Phong
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty và chức năng nhiệm vụ các phòng ban
2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.4. Cơ cấu dịch vụ và mạng lưới đại lý của công ty
2.1.4.1. Cơ cấu dịch vụ
2.1.4.2. Mạng lưới đại lý
2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ XNK CỦA CÔNG TY TRONG CÁC NĂM 2011-2013
2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong các năm 2011-2013
2.2.2. Phương hướng kinh doanh trong thời gian tới
2.3. QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU BẰNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIÊN PHONG
2.3.1. Nhận yêu cầu từ khách hàng
2.3.2. Liên hệ với hãng tàu
2.3.3. Chào giá cho khách hàng
2.3.4. Tiến hành đặt chỗ tàu (Booking tàu)
2.3.5. Nhận và kiểm tra chứng từ xuất khẩu từ khách hàng
2.3.6. Khai báo Hải quan
2.3.7.1. Lên tờ khai hàng xuất khẩu
2.3.7.2. Mở tờ khai hải quan điện tử
2.3.7.3. Nộp bộ hồ sơ khai Hải quan
2.3.7.4. Thanh lý tờ khai
2.4.7.5. Vào sổ tàu
2.3.7. Giao hàng cho hãng tàu
2.3.8. Quá trình lấy vận đơn
2.3.9. Thông báo kết quả giao hàng
2.3.10. Quyết toán
2.4. NHẬN XÉT VỀ QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU BẰNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIÊN PHONG
2.4.1. Những thành công của công ty
2.4.2. Những tồn tại của công ty.
2.4.2.1. Tồn tại 1 : Công tác quản lý của cán bộ và năng lực làm việc của nhân viên còn hạn chế
2.4.2.2 Tồn tại 2: Công tác thực hiện trong giao nhận
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN TẠI CÔNG TY TNHH TM-DV TIÊN PHONG
3.1. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY
3.1.1. Giải pháp 1: Nâng cao và phát triển trình độ quản lý, nghiệp vụ chuyên môn và công tác đào tạo của đội ngũ nhân viên Tiên Phong.
3.1.2. Nhóm giải pháp cho quy trình giao nhận
3.1.2.1. Giải pháp 2: Cải tiến trong khâu chào giá cho khách hàng
3.1.2.2. Giải pháp 3: Hạn chế rủi ro do sai sót của nhân viên
3.1.2.3. Giải pháp 4: Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty
3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY
3.2.1. Đối với Cảng Vụ
3.2.2. Đối với các cơ quan chức năng Nhà Nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan