[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phân phối của công ty TNHH MTV SCD


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phân phối của công ty TNHH MTV SCD
MỤC LỤC
Lời mở đầu
Chương 1: Cơ sở lý luận về hệ thống kênh phân phối
1.1 Khái quát về kênh phân phối
1.1.1 Khái niệm kênh phân phối
1.1.2 Chức năng của kênh phân phối
1.1.3 Vai trò của kênh phân phối
1.2 Tổ chức kênh phân phối
1.2.1 Cấu trúc kênh phân phối
1.2.1.1 Chiều dài của kênh phân phối
1.2.1.2 Chiều rộng của kênh phân phối
1.2.1.3 Các trung gian kênh phân phối
1.2.2 Hình thức tổ chức kênh phân phối
1.2.2.1 Kênh phân phối truyền thống
1.2.2.2 Kênh phân phối liên kết dọc
1.2.3 Các cơ sở để tổ chức kênh phân phối
1.2.3.1 Căn cứ vào mục tiêu phân phối
1.2.3.2 Căn cứ vào sản phẩm
1.2.3.3 Căn cứ vào đặc điểm của khách hàng
1.2.3.4 Căn cứ năng lực của doanh nghiệp
1.2.3.5 Căn cứ vào đặc điểm của trung gian
1.2.2.6 Căn cứ vào môi trường Marketing
1.3 Quản trị kênh phân phối
1.3.1 Tuyển chọn các thành viên của kênh phân phối
1.3.2 Kích thích các thành viên của kênh phân phối
1.3.3 Đánh giá các thành viên của kênh phân phối
1.3.4 Các xung đột trong kênh phân phối
Tóm tắt chương 1
Chương 2: Thực trạng hoạt động phân phối của công ty SCD
2.1 Giới thiệu khái quát về của công ty SCD
2.1.1 Giới thiệu chung về công ty
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.3 Các lĩnh vực kinh doanh
2.1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty
2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức
2.1.4.2 Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận
2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty
2.1.5.1 Tình hình chung về thị trường tiêu dùng
2.1.5.2 Yếu tố sản phẩm
2.1.5.3 Yếu tố đối thủ cạnh tranh
2.1.5.4 Yếu tố về nguồn lực của công ty
2.1.6 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 – 2013
2.2 Thực trạng hoạt động phân phối của công ty SCD
2.2.1 Hệ thống kênh phân phối hiện tại của công ty SCD
2.2.1.1 Kênh trực tiếp
2.2.1.2 Kênh gián tiếp
2.2.2 Tình hình hoạt động của kênh phân phối
2.2.3 Công tác quản lý kênh phân phối của công ty SCD
2.2.3.1 Chính sách tuyển chọn các thành viên trong kênh phân phối
2.2.3.2 Các chính sách khuyến khích đối với các thành viên trong kênh
2.2.3.3 Chính sách đánh giá hoạt động và thưởng phạt các thành viên kênh phân phối
2.2.4 Đánh giá công tác tổ chức và quản trị kênh phân phối của công ty SCD
2.2.4.1 Ưu điểm
2.2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế
Tóm tắt chương 2
Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phân phối của công ty SCD
3.1 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phân phối của công ty SCD
3.2.1 Giải pháp khắc phục hạn chế về mạng lưới phân phối còn thiếu, chưa đáp ứng được mục tiêu bao phủ thị trường
3.2.1.1 Cơ sở của giải pháp
3.2.1.2 Điều kiện thực hiện
3.2.1.3 Hiệu quả dự kiến đạt được
3.2.2 Giải pháp khắc phục hạn chế về việc công tác quản trị kênh của công ty chưa đạt hiệu quả cao
3.2.2.1 Cơ sở của giải pháp
3.2.2.2 Điều kiện thực hiện
3.2.2.3 Hiệu quả dự kiến đạt được
3.3 Kiến nghị
3.3.1 Đối với Chính Phủ
3.3.2 Đối với công ty
3.3.2.1 Tăng cường nghiên cứu và dự báo thị trường
3.3.2.2 Đẩy mạnh hoạt động chiêu thị, quảng bá thương hiệu
3.3.2.3 Xây dựng chiến lược giá trong phân phối
Tóm tắt chương 3
Kết luận
Tài liệu tham khảo 
[/tomtat]

Bài viết liên quan