[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tin chi nhánh Lâm Đồng


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tin chi nhánh Lâm Đồng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tầm quan trọng của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu của đề tài
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG
1.1. Tổng quan về tín dụng
1.1.1. Khái niệm tín dụng
1.1.2. Bản chất của tín dụng
1.1.3. Chức năng của tín dụng
1.1.3.1. Chức năng phân phối lại tài nguyên
1.1.3.2. Chức năng thúc đẩy lƣu thông hàng hóa và phát triển sản xuất
1.1.4. Vai trò của tín dụng
1.1.5. Phân loại tín dụng
1.1.5.1. Phân loại theo thời hạn tín dụng
1.1.5.2. Phân loại theo đối tượng cho vay
1.1.5.3. Phân loại theo mục đích sử dụng vốn
1.1.5.4. Phân loại theo tài sản thế chấp
1.1.6. Nguyên tắc, điều kiện và lãi suất cho vay
1.1.6.1. Nguyên tắc cho vay
1.1.6.2. Điều kiện cho vay
1.1.6.3. Lãi suất cho vay
1.2. Tổng quan về rủi ro tín dụng
1.2.1. Khái niệm rủi ro
1.2.2. Khái niệm rủi ro tín dụng
1.2.3. Phân loại nợ, nợ xấu, nợ quá hạn
1.2.3.1. Phân loại nợ
1.2.3.2. Nợ xấu
1.2.3.3. Nợ quá hạn
1.2.4. Chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng
1.2.5. Những thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra
1.2.5.1. Thiệt hại đối với Ngân hàng
1.2.5.2. Thiệt hại đối với nền kinh tế
1.2.5.3. Thiệt hại đối với quan hệ quốc tế
1.2.6. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng
1.2.6.1. Nguyên nhân khách quan
1.2.6.2. Nguyên nhân chủ quan
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÕN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2 - 2013
2.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Lâm Đồng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động
2.1.2.1. Chức năng hoạt động
2.1.2.2. Lĩnh vực hoạt động
2.1.3. Cơ cấu tổ chức
2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Sacombank CN Lâm Đồng
2.1.3.2. Nhiệm vụ của các phòng ban
2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Lâm Đồng giai đoạn 2011 – 2013
2.2.1. Quy trình tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Lâm Đồng
2.2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín giai đoạn 2011 – 2013
2.2.2.1. Doanh thu
2.2.2.2. Chi phí
2.2.2.3. Lợi nhuận
2.2.3. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Lâm Đồng giai đoạn 2011 – 2013
2.2.3.1. Hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Lâm Đồng giai đoạn 2011 – 2013
2.2.3.1.1. Tình hình nguồn vốn huy động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Lâm Đồng
2.2.3.1.2. Tình hình hoạt động cho vay của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Lâm Đồng
2.2.3.1.3. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Lâm Đồng giai đoạn 2011 – 2013
2.2.3.2. Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Lâm Đồng giai đoạn 2011 – 2013
2.2.3.2.1. Tình hình dƣ nợ theo nhóm nợ
2.2.3.2.2. Tình hình nợ xấu theo thời hạn tín dụng
2.2.3.2.3. Tình hình nợ xấu theo Khách hàng
2.2.3.2.4. Tình hình nợ xấu theo sản phẩm
2.2.3.2.5. Đánh giá rủi ro tín dụng qua chỉ tiêu tài chính
2.2.3.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Lâm Đồng giai đoạn 2011 – 2013
2.2.3.3.1. Nguyên nhân từ phía Khách hàng
2.2.3.3.2. Nguyên nhân từ phía Ngân hàng
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ
3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
3.1.1. Mục tiêu
3.1.2. Phương hướng hoạt động năm 2014
3.1.3. Định hướng phát triển
3.2. Giải pháp
3.2.1. Giải pháp về giám sát và kiểm soát rủi ro
3.2.2. Củng cố và tăng cƣờng sử dụng CNTT vào hoạt động của NH
3.2.3. Giải pháp phân tán rủi ro, ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng
3.2.4. Giải pháp về nhân sự
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Đối với Chính Phủ
3.3.2. Đối với NHNN
3.3.3. Đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Lâm Đồng
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan