[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Anco


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Anco
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu           
5. Kết cấu của đề tài
CHƯƠNG 1  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của quản trị nguồn nhân lực
1.1.1. Khái niệm      
1.1.1.1. Nguồn nhân lực
1.1.1.2. Quản trị nguồn nhân lực
1.1.2. Vai trò
1.1.3. Ý nghĩa
1.2. Mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ của quản trị nguồn nhân lực
1.2.1. Mục tiêu         
1.2.2. Chức năng      
1.2.2.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực          
1.2.2.2. Nhóm chức năng đào tạo, phát triển      
1.2.2.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn lực        
1.2.3. Nhiệm vụ       
1.3. Nội dung của quản trị nguồn nhân lực         
1.3.1. Hoạch định nguồn nhân lực
1.3.2. Phân tích công việc  
1.3.3. Tuyển dụng nguồn nhân lực           
1.3.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.3.5. Đãi ngộ nguồn nhân lực
CHƯƠNG 2  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI  CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ ANCO
2.1. Tổng quản về Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Quốc Tế Anco      
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty
2.1.1.1. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển Công ty
2.1.1.2. Ngành nghề kinh doanh của công ty
2.1.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty
2.1.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.1.2.1. Sản phẩm chính     
2.1.2.2. Nguồn hàng cung cấp
2.1.2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2. Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Quốc Tế Anco
2.2.1. Tình hình quản trị nguồn nhân lực
2.2.1.1. Cơ cấu tổ chức nguồn nhân lực   
2.2.1.2. Phân bổ nguồn nhân lực   
2.2.2. Tình hình hoạch định nguồn nhân lực
2.2.3. Tình hình tuyển dụng nguồn nhân lực
2.2.3.1. Nguồn ứng viên     
2.2.3.2. Quy trình tuyển dụng
2.2.4. Tình hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực  
2.2.4.1. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty        
2.2.4.2. Đánh giá hiệu quả quá trình đào tạo và phát triển
2.2.5. Tình hình đãi ngộ nguồn nhân lực
2.2.5.1. Đãi ngộ về vật chất           
2.2.5.2. Đãi ngộ về tinh thần         
2.2.6. Đánh giá tổng quát về công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty
2.2.6.1. Ưu điểm      
2.2.6.2. Nhược điểm và nguyên nhân của sự tồn tại      
CHƯƠNG 3  GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ ANCO
3.1. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới      
3.1.1. Phương hướng và mục tiêu phấn đấu
3.1.2. Định hướng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty
3.2. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty
3.2.1. Giải pháp       
3.2.1.1. Về hoạch định nguồn nhân lực
3.2.1.2. Về chính sách đãi ngộ
3.2.1.3. Về việc chức năng tuyển dụng
3.2.1.4. Về chức năng phân tích công việc và đánh giá nhân viên
3.2.1.5. Về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực           
3.2.2. Kiến nghị       
3.2.2.1. Với Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Quốc Tế Anco
3.2.2.2. Với UBND tỉnh Đồng Nai
KẾT LUẬN   
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan