[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình xuất khẩu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả VEGETEXCO


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình xuất khẩu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả VEGETEXCO
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1 Lý do chọn đề tài
2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
4 Phương pháp nghiên cứu của đề tài
5 Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU
1.1 Khái niệm về xuất khẩu
1.2 Vai trò của xuất khẩu
1.2.1 Đối với nền kinh tế toàn cầu
1.2.2 Đối với nền kinh tế mỗi quốc gia
1.2.3 Đối với các doanh nghiệp
1.3 Các hình thức xuất khẩu
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu
1.4.1 Các nhân tố trong nước
1.4.1.1 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.4.1.2 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.4.2 Các nhân tố từ nước ngoài
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RAU QUẢ VEGETEXCO GIAI ĐOẠN 2011-2013
2.1 Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Rau quả - VEGETEXCO
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động
2.1.3 Cơ cấu tổ chức
2.1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
2.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
2.2 Thực trạng tình hình xuất khẩu của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Rau quả VEGETEXCO giai đoạn 2011 – 2013
2.2.1 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2011-2013
2.2.2 Phân tích kim ngạch xuất khẩu của công ty
2.2.3 Phân tích tình xuất khẩu của công ty theo thị trường
2.2.4 Phân tích tình hình xuất khẩu của công ty theo cơ cấu mặt hàng
2.2.5 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Rau quả
2.2.5.1 Các nhân tố trong nước
2.2.5.1.1 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
2.5.5.1.2 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
2.2.5.2 Các nhân tố từ nước ngoài
2.2.6 Phân tích SWOT
CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RAU QUẢ
3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao kim ngạch xuất khẩu cho công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Rau Quả
3.1.1 Hoàn thiện và nâng cao công tác lãnh đạo
3.1.2 Về chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên
3.1.3 Về nguồn nhân lực
3.1.4 Về mở rộng thị trường
3.1.5 Về nguồn hàng hóa
3.1.6 Về hệ thống kho bãi
3.1.7 Về việc đẩy mạnh áp dụng thương mại điện tử
3.1.8 Về hệ thống thiết bị của công ty
3.2 Một số kiến nghị
Kết luận
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
[/tomtat]

Bài viết liên quan