[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường học trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2008-2012


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường học trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2008-2012
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI
1.1.1. Cơ sở lí luận của đề tài
1.1.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
1.2. KHÁI QUÁT NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
1.2.1. Các quy định về lập và quản lí hồ sơ địa chính
1.2.2. Các quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1.2.3. Quy trình lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1.3. TÌNH HÌNH LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG TOÀN QUỐC VÀ Ở TỈNH TUYÊN QUANG
1.3.1. Tình hình lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong toàn quốc
1.3.2. Tình hình lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường học trên toàn quốc
1.3.3. Tình hình lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tỉnh Tuyên Quang
1.3.4. Tình hình lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Tuyên Quang
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
2.1.1. Đối tượng, phạm vi, địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.3.2. Phương pháp tổng hợp, xử lí và phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH CƠ BẢN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG
3.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
3.1.2. Thực trạng số lượng các trường học trên địa bàn thành phố Tuyên Quang
3.1.3. Hiện trạng sử dụng đất của các trường học trên địa bàn thành phố Tuyên Quang...
3.2. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH ĐỂ QUẢN LÝ ĐẤT CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUYÊN
3.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG
3.3.1 Quy trình cấp giấy chứng nhận cho trường học tại thành phố Tuyên Quang
3.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TRƯỜNG HỌC SAU KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.
3.5. NHỮNG THUẬN LƠI, KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG
3.5.1. Những thuận lợi
3.5.2. Những khó khăn
3.5.3. Tồn tại:
3.5.4. Nguyên nhân của những tồn tại
3.5.5. Một số giải pháp
3.5.5.1. Giải pháp về chính sách pháp luật đất đai
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO.
[/tomtat]

Bài viết liên quan