[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai tại sở tài nguyên và môi trường Tuyên Quang giai đoạn 2008-2013


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai tại sở tài nguyên và môi trường Tuyên Quang giai đoạn 2008-2013
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
3. Yêu cầu của đề tài
4. Ý nghĩa của đề tài
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học và pháp lý công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai
1.1.1. Cơ sở khoa học
1.1.2. Cơ sở pháp lý
1.2. Các quy định liên quan đến công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai
1.2.1. Khái niệm về tiếp dân, xử lý đơn thư
1.2.2. Khái niệm về khiếu nại, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ khiếu nại
1.2.3. Khái niệm về tố cáo, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ tố cáo
1.2.4. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai
1.2.5. Trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai
1.3. Tình hình tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai trên cả nước
1.3.1. Tình hình khiếu nại, tố cáo
1.3.2. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu
1.3.3. Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo
1.3.4. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khiếu nại, tố cáo
1.3.5. Đánh giá kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2013 trên cả nước
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang
2.3.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất đai của tỉnh Tuyên Quang
2.3.3. Đánh giá công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang giai đoạn 2008 – 2013
2.3.4. Những giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang trong thời gian tới
2.4. Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Tuyên Quang
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Tuyên Quang
3.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất đai của tỉnh Tuyên Quang
3.2.1. Tình hình quản lý đất đai của tỉnh Tuyên Quang những năm gần đây
3.2.2. Tình hình sử dụng đất của tỉnh Tuyên Quang
3.3. Đánh giá công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang giai đoạn 2008 -2013
3.3.1. Công tác chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai
3.3.2. Quy trình công tác tiếp dân, xử lý và phân loại đơn thư
3.3.3. Tình hình tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang giai đoạn 2008-2013
3.3.3.1. Tình hình tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang giai đoạn 2008-2013
3.3.3.2. Tình hình tiếp dân, xử lý đơn thư tố cáo về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang giai đoạn 2008-2013
3.3.3.3. Tình hình tiếp nhận xử lý đơn thư tranh chấp về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang giai đoạn 2008-2013
3.3.4. Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang giai đoạn 2008-2013
3.3.4.1. Kết quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang giai đoạn 2008-2013
3.3.4.2. Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tố cáo về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang giai đoạn 2008-2013
3.3.4.3. Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tranh chấp về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang giai đoạn 2008-2013
3.3.5. Tổng hợp tình hình tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang giai đoạn 2008-2013
3.3.6. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và những tồn tại của công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang giai đoạn 2008-2013
3.3.6.1. Thuận lợi
3.3.6.2. Những khó khăn
3.3.6.3. Những tồn tại
3.4. Những giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang trong thời gian tới
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan