[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác thực hiện phương án quy hoạch một số khu dân cư trên địa bàn thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2009-2013


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác thực hiện phương án quy hoạch một số khu dân cư trên địa bàn thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2009-2013
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu của đề tài
3. Yêu cầu của đề tài
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Chương 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học và lý luận của đề tài
1.1.1. Một số quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
1.1.2. Một số quy định về công tác thu hồi bồi thường, GPMB
1.1.3. Một số quy định về công tác định giá đất để giao đất dân cư
1.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
1.2.1. Các văn bản của Nhà nước về công tác quy hoạch
1.2.2. Các văn bản của tỉnh Bắc Kạn
1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
1.3.1. Một số quan điểm về quy hoạch khu dân cư trên thế giới
1.3.2. Một số tồn tại trong quy hoạch đô thị hiện nay của Việt Nam
1.3.3. Một số quy định của tỉnh Bắc Kạn về công tác quy hoạch khu dân cư
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Tìm hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
2.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất thị xã Bắc Kạn
2.3.3. Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch của một số dự án quy hoạch khu dân cư
2.3.4. Những khó khăn, thuận lợi và giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quy hoạch khu dân cư
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Tài liệu thứ cấp
2.4.2. Tài liệu sơ cấp
2.4.3. Phương pháp so sánh, phân tích tổng hợp
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thị xã Bắc Kạn
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường
3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất thị xã Bắc Kạn
3.2.1. Tình hình quản lý đất đai của thị xã
3.2.2. Tình hình sử dụng đất của thị xã
3.2.3. Tình hình thực hiện quy hoạch của thị xã
3.3. Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch của một số dự án quy hoạch khu dân cư
3.3.1. Các văn bản pháp quy liên quan đến hai dự án
3.3.2. Quy mô của hai dự án
3.3.3. Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch một số khu dân cư
3.4. Những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp cho công tác thực hiện quy hoạch khu dân cư trên địa bàn thị xã Bắc Kạn
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
3.4.3. Giải pháp
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan