[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
3. Yêu cầu của đề tài
4. Ý nghĩa của đề tài
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Cơ sở lý luận
1.1.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
1.2. Khái quát chính sách giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức kinh tế trên Thế Giới và của Việt Nam
1.2.1. Khái quát chính sách đất đai của Thế giới
1.2.2. Khái quát chính sách giao đất, cho thuê đất của Việt Nam
1.3. Tình hình sử dụng đất trên thế giới và trong nước
1.3.1. Tình hình sử dụng đất trên thế giới
1.3.2. Tình hình sử dụng đất trong nước
1.4. Tình hình sử dụng đất của các tổ chức tại Việt Nam
1.4.1. Tình hình giao đất, công nhận quyền sử dụng đất của các tổ chức
1.4.2. Tình hình thuê đất của các tổ chức
1.5. Tình hình sử dụng đất của tỉnh Quảng Ninh
Chương 2. NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm, thời gian và đối tượng nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Hải Hà ảnh hưởng đến sử dụng đất
2.2.2. Tình hình sử dụng đất trên địa bàn huyện Hải Hà
2.2.3. Đánh giá thực trạng sử dụng đất đã giao, cho thuê cho các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Hải Hà
2.2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức kinh tế
2.2.5. Định hướng giải pháp sử dụng đất có hiệu quả đối với đất đã giao cho các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Hải Hà
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Thu thập số liệu thứ cấp
2.3.2. Thu thập số liệu sơ cấp về tình hình sử dụng đất của các tổ chức kinh tế
2.3.3. Đánh giá thực trạng sử dụng đất và phân tích đánh giá
2.3.4. Phương pháp xử lý, đánh giá và phân tích số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Hải Hà ảnh hưởng đến sử dụng đất
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội huyện Hải Hà
3.2. Tình hình sử dụng đất trên địa bàn huyện Hải Hà
3.3. Đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Hải Hà
3.3.1. Hiện trạng sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất của các tổ chức kinh tế
3.3.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế
3.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất và giải pháp nâng cao hiệu quả của việc giao đất, cho thuê đất
3.5. Đề xuất các giải pháp sử dụng đất có hiệu quả đối với đất đã giao, cho thuê cho các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Hải Hà
3.5.1. Giải pháp thể chế chính sách
3.5.2. Giải pháp kinh tế - xã hội
3.5.3. Giải pháp kỹ thuật
3.5.4. Giải pháp về tăng cường quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện trong thời gian tới
Chương 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan