[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng và một số giải pháp phát triển thị trường đất ở trên địa bàn thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng và một số giải pháp phát triển thị trường đất ở trên địa bàn thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học về thị trường bất động sản
1.1.1. Bất động sản
1.1.2. Thị trường bất động sản
1.2. Quản lý thị trường bất động sản
1.2.1. Các yếu tố của thị trường bất động sản
1.2.2. Vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản
1.3. Thị trường nhà đất các nước trên thế giới và ở Việt Nam
1.3.1. Trên thế giới
1.3.2. Một số vấn đề về thị trường đất ở tại Việt Nam và tỉnh Bắc Kạn
1.3.3. Bài học kinh nghiệm đối với thị trường BĐS ở Việt Nam
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
2.2.2. Khái quát về tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn thị xã Bắc Kạn
2.2.3. Thực trạng thị trường đất ở tại thị xã Bắc kạn
2.2.4. Thực trạng quản lý thị trường đất ở trên địa bàn thị xã Bắc Kạn
2.2.5., hạn chế và nguyên nhân của thị trường đất ở trên địa bàn thị xã Bắc Kạn
2.2.6. Một số giải pháp phát triển thị trường đất ở trên địa bàn thị xã Bắc Kạn
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp điều tra cơ bản
2.3.2. Phương pháp thống kê, xử lý số liệu
2.3.3. Phương pháp so sánh
2.3.4. Phương pháp kế thừa các tài liệu có liên quan
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường
3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn thị xã Bắc Kạn
3.2.1. Tình hình quản lý đất đai
3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai của thị xã Bắc Kạn năm 2013
3.2.3. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
3.2.4. Tình hình giao đất ở tại thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2011-2013
3.3. Thực trạng thị trường đất ở tại thị xã Bắc Kạn
3.3.1. Hiện trạng đất ở trên địa bàn thị xã năm 2013
3.3.2. Hiện trạng cung - cầu bất động sản
3.3.3. Về quan điểm của bên cầu về đất ở
3.3.4. Tình hình giá đất tại thị xã Bắc Kạn
3.3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường đất ở
3.4. Thực trạng quản lý thị trường đất ở trên địa bàn thị xã Bắc Kạn
3.4.1. Về tổ chức bộ máy quản lý thị trường đất ở
3.4.2. Các biện pháp quản lý của Nhà nước đối với thị trường đất ở thị xã Bắc Kạn
3.4.3. Thực trạng quản lý thị trường đất ở
3.5. Một số ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của thị trường đất ở trên địa bàn thị xã Bắc Kạn
3.5.1. Ưu điểm
3.5.2. Những hạn chế, tồn tại
3.5.3. Nguyên nhân cuả những hạn chế, tồn tại
3.6. Một số giải pháp phát triển thị trường đất ở trên địa bàn thị xã Bắc Kạn
3.6.1. Có kế hoạch hợp lý và khoa học đối với nguồn cung đất đai cho thị trường bất động sản
3.6.2. Giải pháp về quy hoạch sử dụng đất
3.6.3. Định giá đất
3.6.4. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
3.6.5. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và cá nhân tham gia phát triển thị trường bất động sản
3.6.6. Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn trong hoạt động kinh doanh bất động sản
3.6.7. Giải pháp về tài chính, tín dụng, thuế
3.6.8. Giải pháp về thông tin
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan