[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái phân bố của cá đối lá (Mugil kelaartii Gunther, 1861) ở vùng ven biển tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái phân bố của cá đối lá (Mugil kelaartii Gunther, 1861) ở vùng ven biển tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Lịch sử nghiên cứu cá.
1.2. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội.
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
3.1. Đặc điểm sinh trưởng của cá đối lá.
3.2. Đặc tính dinh dưỡng của cá đối lá.
3.3. Đặc tính sinh sản của cá đối lá.
3.4. Sinh thái phân bố của cá đối lá.
3.5. Tình hình khai thác của cá đối lá.
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan