[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và sinh tổng hợp enzyme glucose oxidase từ chủng nấm mốc aspergillus niger

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và sinh tổng hợp enzyme glucose oxidase từ chủng nấm mốc aspergillus niger
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tổng quan về nấm mốc.
1.2. Sự sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật trong điều kiện nuôi cấy tĩnh.
1.3. Các phương pháp xác định sự sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật.
1.4. Khái quá về Aspergillus niger.
1.5. Tổng quan về Enzym glucose oxidase.
1.6. Một số công trình nghiên cứu trong nước và ngoài nước.
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Nghiên cứu sự sinh trưởng của Aspergillus niger.
3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Cacbon đến khả năng sinh tổng hợp Enzym GOD của chủng nấm mốc Aspergillus niger.
3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Nitơ đến khả năng sinh tổng hợp Enzym GOD của chủng nấm mốc Aspergillus niger.
3.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ CaCO3 đến khả năng sinh tổng hợp Enzym GOD của chủng nấm mốc Aspergillus niger.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan