[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng với dịch vụ đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng với dịch vụ đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
1.1. Lý thuyết về hài lòng khách hàng.
1.2. Chất lượng dịch vụ.
1.3. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng khách hàng.
1.4. Dịch vụ công và dịch vụ thông thương.
1.5. Hài lòng khách hàng về dịch vụ ĐKKD.
1.6. Lựa chọn mô hình nghiên cứu.
1.7. Kết luận chương 1.
Chương 2: CỚ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp nghiên cứu.
2.2. Các thang đo.
2.3. Kết luận chương 2.
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng.
3.2. Thực trạng hoạt động cung cấp dịch vụ ĐKKD tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.
3.3. Đánh giá mức độ hài lòng khách hàng về dịch vụ ĐKKD tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.
3.4. Kết luận chương 3.
Chương 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Một số kiến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng khách hàng về dịch vụ ĐKKD tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.
4.2. Những hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan