[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại khu vực nông thôn và khu vực đô thị trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại khu vực nông thôn và khu vực đô thị trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
3. Ý nghĩa của đề tài
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở lý luận về công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng
1.1.2. Vai trò của việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất
1.2. Chính sách bồi thường ở một số nước trên thế giới
1.3. Chính sách bồi thƣờng GPMB khi nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam qua các thời kỳ
1.3.1. Thời kỳ trƣớc 1987
1.3.2. Thời kỳ 1987 đến 1993
1.3.3. Thời kỳ 1993 đến nay
1.4. Tình hình thực hiện chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam
1.5. Tình hình thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất của tỉnh Tuyên Quang
1.5.1. Các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
1.5.2. Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại tỉnh Tuyên Quang
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Tuyên Quang - tỉnh Tuyên Quang
2.3.2. Hiện trạng sử dụng đất của thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
2.3.3. Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại hai dự án nghiên cứu trên địa bàn thành phố Tuyên Quang
2.3.4. Đánh giá ảnh hưởng của các chính sách đó đến đời sống kinh tế - xã hội của các hộ gia đình sau khi bị thu hồi đất
2.3.5. Đánh giá việc thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại hai dự án nghiên cứu trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.
2.3.6. Đề xuất giải pháp nhằm khắc phục tình trạng bất cập về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại khu vực nông thôn và khu vực đô thị trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp chọn địa điểm nghiên cứu
2.4.2. Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu, số liệu
2.4.3. Phương pháp chuyên gia
2.4.4. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.1.3. Thực trạng phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn
3.2. Hiện trạng sử dụng đất của thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
3.2.1. Hiện trạng sử dụng theo các loại đất
3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất theo các mục đích sử dụng
3.3. Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại hai dự án nghiên cứu trên địa bàn thành phố Tuyên Quang
3.3.1. Giới thiệu khái quát hai dự án nghiên cứu và các chính sách liên quan đến bồi thường GPMB trên địa bàn thành phố Tuyên Quang
3.3.2. Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại hai dự án nghiên cứu
3.4. Đánh giá ảnh hưởng của các chính sách bồi thường, hỗ trợ đến đời sống kinh tế - xã hội của các hộ gia đình sau khi bị thu hồi đất
3.4.1. Ảnh hưởng đến đời sống kinh tế
3.4.2. Ảnh hưởng đến việc làm và trật tự an ninh xã hội
3.5. Đánh giá việc thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại hai dự án nghiên cứu trên địa bàn thành phố Tuyên Quang
3.5.1. Thành công
3.5.2. Hạn chế
3.6. Đề xuất giải pháp nhằm khắc phục tình trạng bất cập về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất giữa khu vực nông thôn và khu vực đô thị trên địa bàn thành phố Tuyên Quang
3.6.1. Các giải pháp chung
3.6.2. Các giải pháp cụ thể
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan