[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả kinh tế và tiềm năng giảm phát thải của một số mô hình trồng xen cây lương thực, cây họ đậu điển hình trên đất dốc tại huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả kinh tế và tiềm năng giảm phát thải của một số mô hình trồng xen cây lương thực, cây họ đậu điển hình trên đất dốc tại huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu
3. Yêu cầu của đề tài
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
5. Bố cục luận văn
Chương 1 : TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý luận của đề tài
1.1.1. Lý thuyết hệ thống trong nghiên cứu và đánh giá mô hình sản xuất
1.1.2. Khái niệm hiệu quả
1.1.3. Hiệu quả kinh tế
1.1.4. Hiệu quả xã hội
1.1.5. Hiệu quả môi trường
1.1.6. Khái niệm và cơ sở khoa học của việc trồng xen
1.1.7. Mô hình canh tác nông nghiệp có hiệu quả
1.2. Tổng quan về kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước về canh tác đất dốc
1.2.1. Những nghiên cứu và kinh nghiệm canh tác đất dốc bền vững trên thế giới
1.2.2. Nghiên cứu về canh tác trên đất dốc trong nước
1.2.3. Một số nghiên cứu về sự phát thải trong sản xuất nông nghiệp
1.2.3. Đánh giá chung
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Điều tra đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện
2.3.2. Thu thập số liệu đánh giá hiện trạng, hiệu quả kinh tế và khả năng giảm phát thải của các mô hình xen canh điển hình tại huyện Văn Chấn
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN
3.1. Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng đến sản xuất nông lâm nghiệp và canh tác trên đất dốc tại địa phương
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2 Tình hình phát triển nông nghiệp
3.1.3. Tình hình phát triển công nghiệp - dịch vụ
3.1.4. Tình hình dân số và lao động
3.1.5.Tình hình phát triển cơ sở hạ tầng xã hội
3.1.6. Tình hình phát triển Văn hóa – Giáo dục và Y tế
3.1.7 Đánh giá chung
3.2. Đánh giá hiện trạng, hiệu quả kinh tế và tiềm năng giảm phát thải của các mô hình trồng xen cây lương thực, cây họ đậu tại huyện Văn Chấn
3.2.1. Hiện trạng các loại hình trồng xen cây lương thực, cây họ đậu hiện có trên địa bàn huyện Văn Chấn
3.2.2. Hiệu quả kinh tế của một số mô hình trồng xen cây lương thực, cây họ đậu điển hình
3.2.3. Đánh giá tiềm năng giảm phát thải của các mô hình trồng xen
3.3. Đánh giá ưu nhược điểm và đề xuất một số giải pháp thúc đẩy phát triển trồng xen tại huyện Văn Chấn
3.3.1. Đánh giá những ưu, nhược điểm của canh tác xen canh so với canh tác độc canh
3.3.2. Đánh giá một số thành phần dinh dưỡng trong đất trồng xen và trồng thuần
3.3.3. Đánh giá những khó khăn trong canh tác đất dốc tại huyện Văn Chấn
3.3.4 Kết quả phân tích SWOT về trồng xen trên đất dốc tại địa phương
3.3.5. Một số giải pháp phát triển
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan