[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng công tác quản lý sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng công tác quản lý sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MUC HÌNH
DANH MUC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu, yêu cầu
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học
1.1.1. Đất đai đối với sự phát triển các ngành kinh tế
1.1.2. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc sử dụng đất
1.1.2.1. Nhân tố điều kiện tự nhiên
1.1.2.2. Nhân tố kinh tế-xã hội
1.1.2.3. Nhân tố không gian
1.1.3. Các khái niệm liên quan đến quản lý, sử dụng đất của các tổ chức
1.1.4. Khái quát chung về quỹ đất của các tổ chức
1.2. Cơ sở pháp lý liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức
1.3. Tổng quan về tình hình quản lý, sử dụng đất liên quan đến việc quản lý sử dụng đất của các tổ chức ở một vài nước trên thế giới và Việt Nam
1.3.1. Tình hình quản lý, sử dụng đất của một số nước trên thế giới
1.3.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức ở Việt Nam
1.3.3. Tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
1.3.3.1. Diện tích đất phân theo các nhóm đất
1.3.3.2. Diện tích đất phân theo đơn vị hành chính
1.3.3.3. Thực trạng sử dụng đất đã giao, cho thuê đối với các tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2.1. Thời gian nghiên cứu:
2.2.2. Địa điểm nghiên cứu:
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp điều tra, khảo sát thu thập số liệu
2.4.2. Phương pháp điều tra, phỏng vấn bán cấu trúc
2.4.3. Phương pháp tổng hợp, phân tích xử lý số liệu
2.4.4. Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Đông Triều
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1.1. Vị trí địa lý
3.1.1.2. Địa hình
3.1.1.3. Khí hậu
3.1.1.4. Thủy văn
3.1.1.5. Tài nguyên đất
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.1.2.1. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội huyện Đông Triều
3.1.2.2. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập
3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên - kinh tế, xã hội ảnh hƣởng đến việc sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Đông Triều
3.1.3.1. Các lợi thế
3.1.3.2. Những hạn chế
3.1.3.3 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến việc sử dụng đất
3.2. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Đông Triều
3.2.1. Tình hình quản lý Nhà nước về đất đai
3.2.1.1. Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất
3.2.1.2. Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
3.2.1.3. Tình hình giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất
3.2.1.4. Đánh giá chung kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai
3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất đai năm 2013
3.2.2.1. Phân tích hiện trạng sử dụng các loại đất
3.2.3. Đánh giá chung về tình hình quản lý, sử dụng đất đai
3.2.3.1. Kết quả đạt được
3.2.3.2. Những tồn tại cần khắc phục
3.3. Đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Đông Triều
3.3.1. Hiện trạng sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất của các tổ chức kinh tế
3.3.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Đông Triều
3.3.2.1. Tình hình giao, sử dụng đất (đánh giá dựa vào số liệu điều tra)
3.3.2.2. Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất của các tổ chức
3.3.2.3. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của các tổ chức kinh tế thuê đất
3.3.2.4. Tình hình cấp giấy nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế
3.3.2.5. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý việc sử dụng đất các tổ chức kinh tế
3.3.2.6. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất và giải pháp nâng cao hiệu quả của việc giao đất, cho thuê đất
3.3.2.6. Đánh giá việc thanh tra, kiểm tra về việc sử dụng đất của các tổ chức kinh tế
3.3.3. Đánh giá chung tình hình sử dụng đất của các tổ chức kinh tế
3.4. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Đông Triều
3.4.1. Giải pháp về chính sách pháp luật
3.4.2. Giải pháp về kinh tế
3.4.3. Giải pháp về khoa học công nghệ
3.4.4. Giải pháp về tăng cường quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trong thời gian tới
3.4.5. Các giải pháp khác
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan