[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa nhập nội tại huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa nhập nội tại huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.2. Tình hình nghiên cứu lúa trên thế giới và ở Việt Nam
1.2.1. Tình hình nghiên cứu lúa trên thế giới
1.2.2. Tình hình nghiên cứu lúa ở Việt Nam
1.3. Tình hình sản xuất lúa trên thế giới và ở Việt Nam
1.3.1. Tình hình sản xuất lúa trên thế giới
1.3.2. Tình hình sản xuất lúa của Việt Nam
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, địa điểm nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Nội dung nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện thời tiết khí hậu
3.2. Khả năng sinh trưởng của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì
3.2.1. Thời gian sinh trưởng của giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014
3.2.2. Khả năng đẻ nhánh của giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì
3.2.3. Động thái tăng trưởng chiều cao cây của giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì
3.2.4. Động thái ra lá của giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì
3.3. Một đặc điểm nông sinh học của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014
3.3.1. Đặc điểm hình thái của các giống lúa thí nghiệm
3.3.2. Một số đặc điểm nông học của các giống lúa thí nghiệm
3.4. Tình hình sâu bệnh hại của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì
3.5. Yếu tố cấu thành năng suất, năng suất và chất lượng gạo của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì
3.5.1. Yếu tố cấu thành năng suất của các giống lúa lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì
3.5.2. Năng suất của các giống lúa lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì
3.5.3. Một số chỉ tiêu chất lượng của các giống lúa lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan