[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Định lý thặng dư Trung Hoa


[/kythuat]
[tomtat]
Định lý thặng dư Trung Hoa
MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Chương 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Định nghĩa đồng dư và các tính chất
1.1.1. Định nghĩa
1.1.2. Các tính chất của đồng dư
1.2. Một vài định lý cần dùng
1.3. Hệ thằng dư đầy đủ
1.4. Nghịch đảo modulom
Chương 2: ĐỊNH LÝ THẶNG DƯ TRUNG HOA VÀ ỨNG DỤNG
2.1. Định lý thặng dư Trung Hoa
2.1.1. Một số kết quả bổ trợ
2.1.2. Định lý Thặng dư Trung Hoa
2.1.3. Mở rộng định lý Thặng dư Trung Hoa
2.2. Một vài ứng dụng của định lý Thặng dư Trung Hoa
2.2.1. Chứng minh sự tồn tại của một mệnh đề
2.2.2. Ứng dụng trong tôt hợp
2.2.3. Ứng dụng trong đa thức
2.2.4. Tìm số nghiệm nguyên của một phương trình nghiệm nguyên
2.2.5. Giải hệ phương trình đồng dư tuyến tính
2.2.6. Phân tích các số nguyên lớn
Kết luận
Tài liệu tham khảo
[/tomtat]

Bài viết liên quan