[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư dự án khu công nghiệp Tam Dương II Giai đoạn 1, tỉnh Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư dự án khu công nghiệp Tam Dương II Giai đoạn 1, tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
1.2 Mục tiêu nghiên cứu, yêu cầu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu tổng quát
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.2.3 Yêu cầu nghiên cứu
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1 Cơ sở lý luận và thực tiễn công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
1.1.1.Các khái niệm về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
1.1.2Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
1.2 Vai trò của công tác giải phóng mặt bằng đối với sự phát triển cơ sở hạ tầng và đời sống xã hội
1.2.1 Sự phát triển cơ sở hạ tầng
1.2.2 Sự phát triển kinh tế - xã hội
1.3 Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của một số nước trên thế giới
1.3.1 Trung Quốc
1.3.2 Thái Lan
1.3.3 Hàn Quốc
1.3.4 Australia
1.3.5 Singapore
1.3.6 Một số kinh nghiệm từ chính sách của một số nước và tổ chức quốc tế về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
1.4 Chính sách đất đai về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở Việt Nam
1.4.1. Những văn bản pháp quy của Nhà nước về đất đai
1.4.2. Một số văn bản về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích An ninh-Quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng
1.5 Chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
1.6 Nhận xét, đánh giá
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1 Đối tượng nghiên cứu
2.1.2 Phạm vi nghiên cứu
2.2 Nội dung nghiên cứu
2.3 Phương pháp nghiên cứu
2.3.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp
2.3.2 Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp
2.3.3 Phương pháp thống kê phân tích, xử lý số liệu
2.3.4 Phương pháp chuyên gia.
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Tam Dương
3.1.1 Điều kiện tự nhiên
3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội
3.2 Thực trạng công tác quản lý Nhà nước về đất đai
3.2.1 Triển khai thi hành Luật Đất đai
3.2.2 Tình hình quản lý đất đai
3.3 Kết quả thực hiện bồi thường, hỗ trợ, TĐC khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu công nghiệp Tam Dương II – Giai đoạn 1
3.3.1 Giới thiệu khái quát về dự án nghiên cứu
3.3.2 Các văn bản pháp lý có liên quan đến các dự án
3.3.3 Đánh giá kết quả thực hiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án nghiên cứu.
3.3.4 Đánh giá chung việc thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ, TĐC tại dự án nghiên cứu, Khu công nghiệp Tam Dương II – Giai đoạn 1
3.4 Tác động của việc thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến người có đất bị thu hồi trên địa bàn huyện Tam Dương
3.4.1 Tác động về kinh tế
3.4.2 Tác động tới đời sống và việc làm
3.5 Đề xuất một số giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện về chính sách bồi thường hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm đời sống, việc làm cho người dân sau khi bị thu hồi đất
3.5.1 Về cơ chế, chính sách
3.5.2 Về giá đất bồi thường, hỗ trợ
3.5.3 Tăng cường vai trò cộng đồng trong việc tham gia công tác giải phóng mặt bằng.
3.5.4 Xây dựng, triển khai các chương trình, dự án, giải quyết các tác động tiêu cực của việc thu hồi đất đối với người có đất bị thu hồi
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan