[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp thực hiện tiêu chí xây dựng môi trường nông thôn mới tại xã Hưng Đạo thành phố Cao Bằng tỉnh Cao Bằng


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp thực hiện tiêu chí xây dựng môi trường nông thôn mới tại xã Hưng Đạo thành phố Cao Bằng tỉnh Cao Bằng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Yêu cầu
4. Ý nghĩa của đề tài
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học
1.1.1. Các khái niệm
1.1.2. Cở sở pháp lý
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Một số đặc điểm về hiện trạng môi trường trên thế giới
1.2.2. Các vấn đề môi trường nông thôn ở Việt Nam hiện nay
1.2.3. Tình hình thực hiện tiêu chí môi trường nông thôn mới trên dịa bàn tỉnh Cao Bằng
1.2.4 Tình hình thực hiện tiêu chí môi trường nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Cao Bằng
Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Nội dung và phạm vi nghiên cứu
2.1.1 Đối tượng nghiên cứu
2.1.2 Phạm vi nghiên cứu
2.1.4 Nội dung nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu
2.2.2. Phương pháp thống kê xử lý số liệu
2.2.3. Phương pháp so sánh, đánh giá
2.2.4. Phương pháp tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu
2.2.5.Lấy mẫu và phân tích:
3.2.5.2. Phân tích các chỉ tiêu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1.1. Vị trí địa lý
3.1.1.2. Địa hình, địa chất
3.1.1.3 Khí hậu
3.1.1.5. Các nguồn tài nguyên
3.1.2. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội
3.2. Đánh giá hiện trạng môi trường xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng theo mô hình Động lực – Áp lực – Trạng thái – Tác động – Đáp ứng (DPSIR)
3.2.3. Thực trạng môi trường xã Hưng Đạo, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
3.2.3.1. Các kết quả phân tích môi trường nước trên địa bàn xã Hưng Đạo
3.2.3.2. Sử dụng nước sinh hoạt và xử lý nước thải, rác thải, vệ sinh môi trường
3.2.5. Đánh giá tiêu chí môi trường đã được định ra trong xây dựng nông thôn mới tại xã Hưng Đạo
3.3. Các giải pháp đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
3.3.1. Giải pháp chung cho công tác xây dựng nông thôn mới
3.3.2. Giải pháp cụ thể cho việc thực hiện tiêu chí môi trường
3.3.2.1. Về cấp nước
3.3.2.2. Về thoát nước và vệ sinh môi trường
3.3.2.3. Tổ chức thu gom, vận chuyển
3.3.6. Tổ chức và giám sát thực hiện
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan