[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp cải thiện môi trường làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp cải thiện môi trường làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Yêu cầu nghiên cứu
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở lý luận nghiên cứu về làng nghề
1.1.1. Khái niệm về làng nghề
1.1.2. Phân loại làng nghề
1.1.3. Tiêu chí làng nghề
1.2. Nghiên cứu về môi trường làng nghề trên thế giới
1.3. Nghiên cứu về môi trường làng nghề ở Việt Nam
1.3.1. Khái quát các nghiên cứu về môi trường làng nghề Việt Nam
1.3.2. Lịch sử phát triển làng nghề Việt Nam
1.3.3. Vai trò của các làng nghề truyền thống
1.3.4. Làng nghề và các vấn đề ô nhiễm môi trường
1.3.5. Khái quát về làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà
1.3.6. Tổng quan về nguồn gốc và thành phần của nước thải, khí thải, chất thải rắn từ hoạt động của làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà.
1.3.7. Các vấn đề môi trường do nước thải, khí thải, chất thải rắn từ hoạt động nấu rượu và chăn nuôi.
1.3.8. Tình hình quản lý môi trường trong hoạt động nấu rượu truyền thống ở tỉnh Bắc Giang
1.3.9. Mô hình thoát nước và xử lý nước thải cho các làng nghề nấu rượu, chăn nuôi và giết mổ gia súc ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu
2.2.2. Đánh giá hiện trạng môi trường nước, môi trường không khí và chất thải rắn tại làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà.
2.2.3. Đề xuất giải pháp quản lý, xử lý nước thải đạt hiệu quả, phù hợp với điều kiện ở địa phương.
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp
2.3.2. Phương pháp phỏng vấn bằng phiếu điều tra
2.3.3. Phương pháp phân tích hệ thống
2.3.4. Phương pháp khảo sát thực địa, lấy mẫu hiện trường
2.3.5. Phương pháp lấy mẫu và các phương pháp phân tích môi trường
2.3.6. Phương pháp so sánh
2.3.7. Phương pháp đánh giá, xử lý số liệu và minh họa
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà và huyện Việt Yên.
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.2. Đánh giá hiện trạng môi trường nước, môi trường không khí và chất thải rắn tại làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà, huyện Việt Yên.
3.2.1. Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước tại làng nghề nấu rượu Vân Hà trong thời gian nghiên cứu
3.2.2. Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại làng nghề nấu rượu Vân Hà trong thời gian nghiên cứu
3.2.3. Đánh giá hiện trạng chất thải rắn tại làng nghề nấu rượu Vân Hà trong thời gian nghiên cứu
3.3. Đề xuất các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà, huyện Việt Yên
3.3.1. Các giải pháp công nghệ
3.3.2. Làm sạch nước ngầm
3.3.3. Các giải pháp chính sách
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan