[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả công nghệ xử lý môi trường đất bị ảnh hưởng bởi thuốc bảo vệ thực vật - Dichloro Diphenyl Trichloroethane từ kho thuốc BVTV tại thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả công nghệ xử lý môi trường đất bị ảnh hưởng bởi thuốc bảo vệ thực vật - Dichloro Diphenyl Trichloroethane từ kho thuốc BVTV tại thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu của đề tài
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Yêu cầu của đề tài
1.4. Ý nghĩa của đề tài
1.4.1. Ý nghĩa trong nghiên cứu khoa học
1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn
Chương 1.TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Cơ sở lý luận
1.1.2. Cơ sở pháp lý để thực hiện đề tài
1.1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
1.2. Ảnh hưởng của hóa chất BVTV đến môi trường và sức khỏe con người
1.3. Tiêu chuẩn về giới hạn tối đa cho phép của Dư lượng hóa chất BVTV của Việt Nam
Chương 2 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Đánh giá sơ lược tình hình cơ bản của thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
2.2.2. Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường đất từ thuốc bảo vệ thực vật DDT.
2.2.3. Đánh giá hiệu quả công nghệ xử lý môi trường đất bị ô nhiễm bởi thuốc bảo vệ thực vật DDT.
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp
2.3.2. Phương pháp khảo sát lấy mẫu đất
2.3.3. Phương pháp ứng dụng công nghệ xử lý ô nhiễm đất bởi thuốc bảo vệ thực vật DDT
2.3.3.1. Phương pháp hóa học kết hợp với chôn lấp an toàn
2.3.3.2. Phương pháp sinh học tự phân hủy kết hợp với chống lan tỏa, cải tạo đất bằng trồng cỏ
2.3.3.3. Trồng cỏ tạo vành đai chống lan tỏa
2.3.4. Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm
2.3.5.Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả đánh giá sơ lược về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Các nguồn tài nguyên
3.1.3. Thực trạng môi trường
3.1.4. Thực trạng phát triển kinh tế- xã hội
3.1.5. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập
3.2. Kết quả đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường đất bởi thuốc bảo vệ thực vật DDT tại kho nông dược cũ thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
3.3. Kết quả ứng dụng công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường đất bởi thuốc bảo vệ thực vật DDT tại khu vực kho thuốc BVTV Hữu Lũng
3.3.1. Kết quả phân tích đối với môi trường đất tại các điểm xử lý bằng phương pháp hóa học kết hợp chôn lấp an toàn
3.3.2. Kết quả phân tích đối với môi trường đất tại các khu vực xử lý nằm ngoài nền kho cũ trước và sau khi ứng dụng phương pháp xử lý sinh học tự phân hủy kết hợp với chống lan tỏa, cải tạo đất bằng trồng cỏ
3.4. Đánh giá hiệu quả của việc lựa chọn phương pháp xử lý ô nhiễm.
3.4.1. Hiệu quả xử lý môi trường đất sau khi áp dụng 2 phương pháp xử lý
3.4.2. Hiệu quả về môi trường
3.5.3. Hiệu quả về kinh tế
3.5.4. Hiệu quả về xã hội và an ninh chính trị
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan