[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất của dự án Formosa trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2008-2012


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất của dự án Formosa trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2008-2012
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỬ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích của đề tài
3. Mục tiêu của đề tài
4. Yêu cầu của đề tài
Chương 1. TỔNG QUAN CỦA TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở lý luận về chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
1.1.1. Khái niệm về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư
1.1.2. Đặc điểm của quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng
1.1.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác bồi thường GPMB
1.1.4. Vận dụng lý luận địa tô của Các Mác vào việc định giá bồi thường thiệt hại đất và tài sản gắn liền với đất
1.1.5. Về tái định cư
1.2. Chính sách bồi thường đất đai ở một số nước trên thế giới
1.2.1. Chính sách bồi thường đất đai ở Trung Quốc
1.2.2. Chính sách bồi thường đất đai ở Thái Lan
1.3. Cơ sở thực tiễn về công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ và TĐC
1.3.1. Tình hình thực hiện chính sách bồi thường, GPMB, hỗ trợ và TĐC ở Việt Nam
1.3.2. Thực trạng công tác bồi thường GPMB, hỗ trợ và TĐC ở một số địa phương trong cả nước
1.3.3. Thực trạng công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ và TĐC của tỉnh Hà Tĩnh
1.3.4. Thực trạng công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ và TĐC của huyện Kỳ Anh
Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phạm vi nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp điều tra cơ bản
2.4.2. Phương pháp chuyên gia
2.4.3. Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
3.1.1. Điều kiện tự nhiên huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất của huyện Kỳ Anh
3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2012
3.2.2. Tình hình quản lý đất đai
3.3. Đánh giá việc thực hiện các chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư ở huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
3.3.1. Xác định đối tượng và điều kiện được bồi thường
3.3.2. Việc xác định giá bồi thường về đất và tài sản trên đất theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ
3.3.3. Các chính sách hỗ trợ và tái định cư
3.4. Đánh giá dự án nghiên cứu và các chính sách liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ TĐC trên địa bàn huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
3.4.1. Khái quát về dự án nghiên cứu
3.4.2. Đối tượng và điều kiện được bồi thường ở dự án FORMOSA (khu liên hợp gang thép và cảng nước sau Sơn Dương) trên địa bàn huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
3.4.3. Ảnh hưởng của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm, thu nhập của các hộ dân bị thu hồi đất
3.4.4. Đánh giá chung việc thực hiện công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ và tái định cư tại dự án nghiên cứu
3.5. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ và TĐC khi Nhà nước thu hồi đất tại huyện Kỳ Anh
3.5.1. Các giải pháp chung
3.5.2. Các giải pháp cụ thể
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan