[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá các hoạt động sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số tại 3 xã Bình Long, La Hiên, Sảng Mộc của Huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá các hoạt động sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số tại 3 xã Bình Long, La Hiên, Sảng Mộc của Huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Ý nghĩa của luận văn
1.3.1. Ý nghĩa lí luận
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
1.4. Kết cấu của luận văn
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Khái niệm về sinh kế
1.1.2. Sinh kế bền vững
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Tình hình nghiên cứu hoạt động sinh kế một số nước trên Thế giới
1.2.2. Tình hình nghiên cứu hoạt động sinh kế tại Việt Nam
1.2.3. Những vấn đề liên quan tới hoạt động sinh kế của đồng bào dân tộc
thiểu số tại huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Các câu hỏi nghiên cứu của đề tài
2.3.2. Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội huyện Võ Nhai
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1.1. Vị trí địa lí
3.1.1.2. Địa hình
3.1.1.3. Khí hậu, thời tiết
3.1.1.4. Thủy văn
3.1.1.5. Tài nguyên rừng
3.1.1.6. Tài nguyên đất
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.1.2.1. Tình hình phát triển kinh tế của huyện Võ Nhai
3.1.2.2. Tình hình phát triển xã hội
3.1.3. Nhận xét chung
3.1.3.1. Thuận lợi
3.1.3.2. Khó khăn
3.2. Các nguồn lực sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Võ Nhai
3.2.1. Nguồn lực tự nhiên
3.2.2. Nguồn lực con người
3.2.3. Nguồn lực xã hội
3.2.4. Nguồn lực vật chất
3.2.5. Nguồn lực tài chính
3.3. Thực trạng các hoạt động sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Võ Nhai
3.3.1. Hoạt động sản xuất nông nghiệp
3.3.2. Hoạt động sản xuất phi nông nghiệp
3.3.3. Kết quả sinh kế của người dân
3.4. Đánh giá thực trạng sinh kế rút ra những ưu, nhược điểm của các hoạt động sinh kế
3.4.1. Hoạt động trồng trọt
3.4.2. Hoạt động chăn nuôi
3.4.3. Hoạt động lâm nghiệp
3.5. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động sinh kế bền vững
3.5.1. Quan điểm, phương hướng
3.5.2. Giải pháp
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan