[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá ảnh hưởng của nhà máy giấy Quý Tùng Hương đến một số tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá ảnh hưởng của nhà máy giấy Quý Tùng Hương đến một số tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Cơ sở pháp lý
1.1.2. Cơ sở lý luận
1.1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu:
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập, tổng hợp, phân tích và xử lý tài liệu, số liệu
2.3.2. Phương pháp lấy mẫu nước thải
2.3.3. Phương pháp lấy mẫu không khí
2.3.4. Phương pháp phân tích mẫu
2.3.5. Phương pháp chọn hộ phỏng vấn
2.3.6. Phương pháp so sánh
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội xã Tuấn Đạo
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội
3.2. Tình hình hoạt động sản xuất của nhà máy giấy Quý Tùng Hương
3.2.1. Hoạt động sản xuất của nhà máy giấy Quý Tùng Hương
3.2.2. Quy trình công nghệ sản xuất của nhà máy giấy Quý Tùng Hương
3.2.3. Các nguồn phát sinh chất ô nhiễm trong hoạt động sản xuất của nhà máy giấy Quý Tùng Hương
3.2.4. Hệ thống xử lý nước thải của nhà máy Quý Tùng Hương
3.3. Đánh giá mức độ ảnh hưởng tới các thành phần môi trường do hoạt động của nhà máy giấy Quý Tùng Hương
3.3.1. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường không khí do hoạt động của nhà máy giấy Quý Tùng Hương
3.3.2. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường nước do hoạt động của nhà máy giấy Quý Tùng Hương
3.3.3. Hoạt động sản xuất của nhà máy giấy Quý Tùng Hương gắn với các tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới
3.4. Ảnh hưởng của hoạt động sản xuất đến đến cộng đồng dân cư xung quanh
3.4.1. Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất đến chất lượng môi trường khu vực dân cư xung quanh Nhà máy
3.4.2. Mức độ ảnh hưởng của các chất gây ô nhiễm đến đời sống và sản xuất của cộng đồng dân cư xung quanh
3.5. Một số giải pháp nhằm đảm bảo phát triển kết hợp hài hoà giữa hoạt động phát triển nông thôn mới và hoạt động sản xuất và kinh doanh của nhà máy giấy QTH
3.5.1. Giải pháp về quản lý
3.5.2. Giải pháp về công nghệ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan