[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của hoạt động sản xuất tại nhà máy xi măng Quan Triều đến môi trường không khí


[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của hoạt động sản xuất tại nhà máy xi măng Quan Triều đến môi trường không khí
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan về hoạt động sản xuất xi măng
1.1.1. Hoạt động sản xuất và tiêu thụ xi măng ở nước ta
1.1.2. Hoạt động sản xuất xi măng tại Thái Nguyên
1.1.3. Ô nhiễm môi trường không khí do các hoạt động sản xuất xi măng tại Thái Nguyên
1.2. Tổng quan về ô nhiễm không khí
1.2.1. Môi trường và ô nhiễm môi trường
1.2.2. Môi trường không khí và ô nhiễm môi trường không khí
1.2.3. Các khí nhân tạo gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người
1.2.4. Các nguồn ô nhiễm không khí
1.2.5. Ô nhiễm không khí do hoạt động công nghiệp
1.2.6. Tác hại của ô nhiễm không khí
1.3. Tổng quan về phát tán ô nhiễm không khí từ nguồn điểm cao
1.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát tán chất ô nhiễm
1.3.2. Tình hình sử dụng mô hình toán để mô phỏng sự phát tán chất ô nhiễm không khí trên thế giới và ở Việt Nam
Chƣơng 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phạm vi và thời gian nghiên cứu
2.2.1. Phạm vi
2.2.2. Thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
2.4.2. Phương pháp thống kê đơn giản để thu thập thông tin, số liệu
2.4.3. Phương pháp kế thừa các kết quả có sẵn
2.4.4. Phương pháp mô hình hoá
2.4.5. Điều tra thực địa bằng phương pháp phỏng vấn
2.4.6. Phương pháp so sánh để phân tích viết báo cáo
Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm tự nhiên – kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nghiên cứu
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.2. Hiện trạng sản xuất và các nguồn gây ô nhiễm không khí do hoạt động sản xuất của nhà máy xi măng Quan Triều
3.2.1. Giới thiệu về nhà máy xi măng Quan Triều
3.2.2. Hiện trạng sản xuất của nhà máy xi măng Quan Triều
3.2.3. Ảnh hưởng của hoạt động sản xuất xi măng đến môi trường không khí
3.3. Đánh giá chất lượng môi trường không khí khu vực sản xuất và khu vực xung quanh nhà máy xi măng Quan Triều
3.3.1. Môi trường không khí xung quanh nhà máy
3.3.2. Môi trường không khí trong khu vực sản xuất
3.3.3. Đánh giá chất lượng môi trường không khí tại vị trí các ống khói sản xuất
3.4. Dự báo mức độ ô nhiễm không khí cho khu vực xung quanh nhà máy theo mô hình Gauss
3.4.1. Lựa chọn mô hình tính phát tán không khí
3.4.2. Các thông số đầu vào và kết quả tính phát tán chất ô nhiễm không khí
3.4.3. Dự báo mức độ ô nhiễm môi trường không khí cho khu vực xung quanh nhà máy xi măng Quan Triều
3.5. Đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động sản xuất của nhà máy xi măng Quán Triều
3.5.1. Các biện pháp bảo vệ môi trường không khí nhà máy đang thực hiện
3.5.2. Đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan