[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số cho thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn


[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số cho thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết
2. Mục đích nghiên cứu
3. Yêu cầu của đề tài
4. Ý nghĩa khoa học của đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở dữ liệu địa chính
1.1.1. Cơ sở khoa học xây dựng CSDL địa chính
1.1.2. Cơ sở pháp lý xây dựng CSDL địa chính
1.2. Thành phần của CSDL Địa chính
1.2.1. Bản đồ địa chính
1.2.2. Các dữ liệu thuộc tính
1.3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Một số quy định chung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1.3.3. Thẩm quyền xét duyệt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1.3.4. Căn cứ pháp lý của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1.3.5. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp GCNQSD đất, lập hồ sơ địa chính cho tổ chức sử dụng đất
1.4. Giới thiệu phần mềm TMV.LIS
1.4.1. Giới thiệu
1.4.2. Với TMV.LIS 2.0 các tỉnh/thành phố có thể
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2.1. Địa điểm
2.2.2. Thời gian
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội thị Trấn Nà Phặc
2.3.2. Thực trạng công tác quản lý đất đai của thị trấn Nà Phặc
2.3.3. Đánh giá thực trạng về hệ thống hồ sơ địa chính thị trấn Nà Phặc
2.3.4. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số cho thị trấn Nà Phặc
2.3.5. Khai thác cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ quản lý đất đai
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu
2.4.2. Phương pháp đo đạc thành lập bản đồ địa chính
2.4.3. Phương pháp xây dựng và xử lý số liệu, thu thập tổng hợp số liệu
2.4.4. Phương pháp chuyên gia
2.4.5. Phương pháp thành lập bản đồ kết hợp với phương pháp mô hình hóa dữ liệu
2.4.6. Phương pháp kiểm nghiệm thực tế
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thị trấn Nà Phặc
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội
3.2. Thực trạng quản lý đất đai thị trấn Nà Phặc
3.2.1. Thực trạng quản lý đất đai
3.3. Đánh giá thực trạng về hệ thống hồ sơ địa chính thị trấn Nà Phặc
3.3.1. Hoàn thiện nội dung thông tin hồ sơ địa chính phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai
3.4. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số cho thị trấn Nà Phặc
3.4.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ
3.4.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính trong thành lập bản đồ Thị trấn Nà Phặc
3.5. Khai thác cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ quản lý đất đai
3.5.1. Phục vụ kê khai đăng ký và cấp giấy chứng nhận
3.5.2. Phục vụ lập các loại sổ
3.5.3. Nhận xét và đánh giá kết quả đạt được
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan