[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp quản lý, sử dụng đất đai của các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp quản lý, sử dụng đất đai của các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý luận và tầm quan trọng của trong công tác quản lý đất đai của các tổ chức
1.1.1. Cơ sở lý luận
1.1.2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quản lý sử dụng đất của các tổ chức
1.1.3 Công tác giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức được quy định trong luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai.
1.2 Những nghiên cứu về quản lý, sử dụng đất đai ở một số nước trên thế giới và ở nước ta
1.2.1 Những nghiên cứu về quản lý, sử dụng đất đai ở một số nước trên thế giới
1.2.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai ở nước ta và ở địa phương tỉnh Hà Giang.
1.2.3. Tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cơ quan, đơn vị tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Hà Giang
2.2.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Hà Giang
2.2.3. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của cơ quan nhà nước và người sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
2.2.4. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp tham khảo, kế thừa các tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu.
2.3.2. Phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tài liêu, số liệu
2.3.3. Phương pháp thống kê, so sánh
2.3.4. Phương pháp xử lý số liệu sử dụng phần mềm vi tính.
2.3.5. Phương pháp tham khảo ý kiến của các chuyên gia.
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên - kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của các tổ chức trên địa bản tỉnh Hà Giang.
3.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Hà Giang
3.2.1. Tài liệu, hồ sơ quản lý Nhà nước về đất đai
3.2.3. Đánh giá chung về tình hình quản lý, sử dụng đất đai
3.3. Đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
3.3.1. Hiện trạng sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất của các tổ chức
3.3.2. Tình hình chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức.
3.3.3. Đánh giá chung tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức
3.3.4. Đánh giá hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất của các tổ chức đối với tổ chức sử dụng đất giao không thu tiền và đất giao có thu tiền.
3.4. Một số đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
3.4.1. Giải pháp về tuyên truyền chính sách pháp luật đất đai nâng cao nhận thức cho người sử dụng đất
3.4.2. Giải pháp về đo đạc, hoàn thiện hồ sơ địa chính đất đai do các tổ chức đang quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố.
3.4.3. Giải pháp về tăng cường biện pháp quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, đơn vị và đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, đơn vị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan